Dmitrij Michailov

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, bausmių vykdymo sistemos veiklą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų apsaugą;

4.4. gebėti rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti;

4.5. mokėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti teisinę informaciją;

4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal įgaliojimą atstovauja Vilniaus pataisos namus visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose;

5.2. rengia procesinius dokumentus (ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus; atsiliepimus į ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus ir kt.) ir užtikrina, kad jie atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

5.3. nagrinėja ir teikia išvadas dėl pirkimo dokumentų ir pirkimo sutarčių, dalyvauja viešųjų pirkimų ginčų procesui reikalingų dokumentų rengime ir dalyvauja šių ginčų teismo procesuose;

5.4. nustatyta tvarka rengia ar vizuoja pirkimo iniciatorių parengtus sutarčių projektus, vykdo sutarčių teisinę priežiūrą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių sutarčių keitimo ir tobulinimo;

5.5. rengia teisinius dokumentus (pretenzijas, įspėjimus, paklausimus ir pan.) civilinių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais, siekiant apginti ir užtikrinti Kalėjimų departamento interesus;

5.6. rengia dokumentus dėl įstaigai padarytos žalos išieškojimo regreso (atgręžtinio reikalavimo) tvarka;

5.7. analizuoja ir sistemina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, reikalingą tinkamai atstovauti Vilniaus pataisos namus Lietuvos Respublikos teismuose, taip pat apibendrina Europos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką bylose prieš Lietuvą.

5.8. atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų įstaigos padalinių parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, vertina jų atitikimą galiojantiems teisės aktams, rengia siūlymus dėl įstaigoje galiojančių teisės aktų pakeitimų, papildymų ar pripažinimo netekusiais galios;

5.9. konsultuoja įstaigos darbuotojus, jiems vykdant tarnybines pareigas, teismų praktikos ir teisės taikymo, kitais teisiniais klausimais;

5.10. skyriaus vedėjui pavedus, atlieka Vilniaus pataisos namų darbuotojų tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

5.11. teikia pasiūlymus dėl Vilniaus pataisos namų padarytos materialinės žalos išieškojimo iš kaltų įstaigos darbuotojų ar įstaigoje laikomų asmenų, rengia dokumentinę medžiagą ir teikia ją atitinkamai instancijai nagrinėti;

5.12. pagal kompetenciją dalyvauja Vilniaus pataisos namų ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų ar darbo grupių veikloje;

5.13. skyriaus vedėjui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (jų atostogų, komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas teisės srityje, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo ar patarėjo (žmogiškųjų išteklių klausimais) pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 2 d. 15:19