Konkursai ir atrankos

Skelbiama atranka į laisvą Resocializacijos skyriaus vyresniojo specialisto (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas) pareigybę

2022-09-23

Vilniaus pataisos namai skelbia atranką į laisvą Resocializacijos skyriaus vyresniojo specialisto (statutinis vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 10, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,5–12,5, pareigybės aprašymas) pareigybę.

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Statuto 80 straipsnyje nurodyti buvę pareigūnai (toliau – pretendentai).

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį, socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- atitikti III skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“;

-atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimuose ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas (2 a. 211 kab.) (prieš atvykstant prašome susisiekti telefonu +370 658 67071 arba elektroninio pašto adresu aurika.bartuseviciute@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) ar elektroninio pašto adresu aurika.bartuseviciute@nbfc.lt privalo pateikti:

- rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Vilniaus pataisos namų direktoriui, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos ir jei turi, elektroninio pašto adresas;

- asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- gyvenimo aprašymą;

- dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;

- sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

- užpildytą Pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas).

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2.3.2 – 2.3.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Personalo valdymo skyriuje, adresu Rasų g. 8, Vilnius, telefonu +370 602 40727, elektroninio pašto adresu milda.meckovskiene@vilniauspn.lt

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 23 d. 16:07