Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Vilniaus pataisos namai yra asmens duomenų valdytojas, juridinio asmens kodas 188721271, buveinės adresas Rasų g. 8, 11350 Vilnius, tel. (8 5) 219 8827, +370 602 41060, el. p. ars@vilniauspn.lt

 

Vilniaus pataisos namų paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Pareigūno kontaktai: tel. (8 677) 68964,  el. p. duomenu.apsauga@vilniauspn.lt 

Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą.

 

Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus pataisos namuose tikslai:

     1. Vidaus administravimas.

     2. Žmogiškųjų išteklių valdymas.

     3. Bausmių vykdymo kodekso nuostatų vykdymas.

     4. Turto ir įstaigos apsauga, darbuotojų, nuteistųjų ir interesantų saugumas.

     5. Kitų teisės aktų vykdymas.

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje:

     1. Gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą.

     2. Susipažinti su savo asmens duomenimis.

     3. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.

     4. Reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).

     5. Nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-49 „Dėl asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašas

Su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galima susipažinti Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://www.vdai.lrv.lt/

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas: https://e-seimas.lrs.t/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/asr

 

Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 24 d. 19:01