Kiti teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija //Valstybės žinios, 1992, Nr. 33 – 1014.
 2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr. 89 – 2741.
 3. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 37 – 1341.
 4. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 73 – 3084.
 5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 64 – 2569.
 6. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios, 2000, Nr.74 – 2262.
 7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas // Valstybės žinios, 2002, Nr. 36 – 1340.
 8. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas Nr. VIII-1029 //Valstybės žinios,1999,Nr. 13-308.
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas Nr. I – 552 // Valstybės žinios, 1994, Nr. 63 – 1231.
 10. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas Nr. I – 722 // Valstybės žinios, 1994, Nr. 102 – 2049.
 11. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas Nr. I – 1113 // Valstybės žinios, 1995, Nr. 104 – 2322.
 12. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas Nr. VIII – 450 // Valstybės žinios,  1997, Nr. 98 – 2478.
 13. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. VIII – 940 // Valstybės žinios, 1998, Nr.109 – 2995.
 14. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas Nr. VIII-947 // Valstybės žinios, 1998, Nr. 112-3100.
 15. Lietuvos Respublikos nuteistų mirties bausme asmenų, kuriems ši bausmė nebuvo įvykdyta, mirties bausmės pakeitimo laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme įstatymas Nr. VIII – 984 // Valstybės žinios, 1998, Nr. 115 – 3239.
 16. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas Nr. VIII – 1591 // Valstybės žinios, 2000, Nr. 30 – 827.
 17. Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymas Nr. VIII – 1631 // Valstybės žinios, 2000, Nr. 39 – 1088.
 18. Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII – 1635 // Valstybės žinios,  2000, Nr. 39 – 1091.
 19. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 // Valstybės žinios, 2001, Nr. 99-3515.
 20. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas Nr. VIII-1316 // Valstybės žinios, 2002, Nr. 45-1708.
 21. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas Nr. IX – 876 // Valstybės žinios, 2002, Nr. 53 – 2042.
 22. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas Nr. IX – 1078 // Valstybės žinios, 2002, Nr. 95 – 4087.
 23. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII – 1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX – 785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX – 994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas Nr. IX – 1162 // Valstybės žinios, 2002, Nr. 112 – 4970.
 24. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ // Valstybės žinios, 1993, Nr. 12-296.
 25. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Nr. IX-1630 // Valstybės žinios,  2003, Nr. 63-2853.
 26. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas Nr. IX-1969 // Valstybės žinios, 2004, Nr. 25-745.
 27. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 // Valstybės žinios,  2004, Nr. 73-2539.
 28. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Nr. VIII-1234 // Valstybės žinios, 1999, Nr. 60-1945 .
 29. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais ratifikavimo“ Nr. IX-1782 // Valstybės žinios, 2004, Nr. 77-2654.
 30. Lietuvos Respublikos darbo kodekso, administracinių teisės pažeidimų kodekso, bausmių vykdymo kodekso, seimo narių darbo sąlygų įstatymo, vidaus tarnybos statuto, sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. X-163 // Valstybės žinios, 2005, Nr. 58-2001.
 31. Lietuvos Respublikos darbo užmokesčio dalies, nesumokėtos valstybės tarnautojams remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaravusiomis Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostatomis, grąžinimo įstatymas Nr. X-607 // Valstybės žinios, 2006, Nr. 60-2120.
 32. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymas Nr. XII-1818.

 

Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai

 

 1. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas 2004 rugsėjo 15 d. Nr. 68 „Dėl malonės komisijos sudarymo ir jos nuostatų“ // Valstybės žinios, 2004, Nr. 140-5102.
 2. Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. VIII – 810 „Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ // Valstybės žinios, 1998, Nr. 61 – 1736.
 3. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. IX – 1383 „ Dėl  Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos patvirtinimo “ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 32 – 1318.
 4. Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. IX – 1588 „Dėl Seimo laikinosios komisijos padėčiai įkalinimo įstaigose ištirti išvados “ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 56 – 2487.
 5. Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. XII-209 „Dėl Statutinių valstybės tarnautojų tarnybos, socialinių garantijų ir darbo apmokėjimo tobulinimo gairių patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2013, Nr. 36-1728.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 455 „Dėl Teisinės sistemos reformos įgyvendinimo programos“ // Valstybės žinios, 1994, Nr. 45 – 840.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 506  „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2000, Nr. 38 – 1065.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 14  „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 4 – 98.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1921   „Dėl Darbo vietų steigimo pataisos įstaigose, valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų ir šių įmonių pastatų ir technologinių įrengimų renovacijos 2004 – 2006 metų programos“ // Valstybės žinios, 2002, Nr. 118 – 5303.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 475 „Dėl Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 37 – 1617.
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003 m. balandžio 24 d. Nr. 514 „Dėl kai kurių terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų pavadinimų pakeitimo“ // Valstybės žinios,2003, Nr. 40-1833.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio  12 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl Tarpžinybinės komisijos nacionalinei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programai įgyvendinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“// Valstybės  žinios, Nr. 58-2594.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 vasario 9 d. Nr. 143 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 1179 ,,Dėl Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų asmenų socialinės adaptacijos 2001–2004 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios,  2004,  Nr. 23-709.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 1109 „Dėl Nuteistųjų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis pristatymo į bausmės atlikimo vietą tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 85 – 3870.
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. 619 „Dėl įkalinimo įstaigų renovavimo ir įkalinimo sąlygų humanizavimo 2004-2009 metų programos patvirtinimo“ // Valstybės žinios,2004, Nr. 85-3081.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 264 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes, bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo organizavimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 43-1666.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 430 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 475 „Dėl Socialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1440 „Dėl socialinės paramos teikimo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, ir šių asmenų įdarbinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 60-2372
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 494 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 66-2625
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1248 „Dėl Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2009-2017 metų plano patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2009, Nr. 121-5216.
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ // Valstybės žinios, 2012, Nr. 49-2390.
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 913 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo".

 

Tarptautiniai dokumentai

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 9 d. nutarimas Nr. I – 885  „Dėl 1983 metų Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencijos ratifikavimo“ // Valstybės žinios, 1995, Nr. 42-1022.
 2. Europos Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą. // Valstybės žinios, 1998, 86-2393.
 3. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija // Valstybės žinios, 2000, Nr. 96 - 3016.
 4. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, perdavimo bausmei atlikti // Valstybės žinios, 2002, Nr. 32-1205.
 5. Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą // Valstybės žinios, 2006, Nr. 80-3141.
 6. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006) 2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“. http://www.kdmc.lt/teises_aktai.htm
Informacija atnaujinta 2015 m. rugsėjo 4 d. 14:01

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos