Norvydas Slankauskas

 

2021 m. gruodžio 13 d. Nr. V-735

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

3.1. turėti socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties, ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų psichologinio darbo patirtį;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, pataisos įstaigų Psichologinės veiklos kryptimis, Psichologų etikos kodeksu, Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo bei nuteistųjų resocializacijos metodus ir priemones;

3.4. turėti patirties atliekant psichologinį asmenybės įvertinimą bei praktiškai taikant individualius ir grupinius psichologinius metodus;

3.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis.

             

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

4.1. koordinuoja, organizuoja ir dalyvauja Krizių įveikos komandų veikloje, rengia reikalingą dokumentaciją;

4.2. koordinuoja, organizuoja ir vykdo psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo laisvės atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją, siekiant mažinti savižudybių ir savęs žalojimo atvejų skaičių įstaigoje;

4.3. atlieka nuteistųjų ir suimtųjų psichologinių krizių valdymo, postvencijos, savižudybių prevencijos ir intervencijos priemonių veiksmingumo analizę ir teikia siūlymus dėl jų vystymo pataisos įstaigos vadovybei;

4.4. teikia psichologinę pagalbą krizę išgyvenantiems nuteistiesiems/suimtiesiems, vykdo individualų psichologinį konsultavimą, veda psichologines grupes, vykdo švietėjišką veiklą, savižudybių ir savižalos elgesio prevencijos tikslu pagal nuteistųjų (suimtųjų) psichologinius poreikius ir galimybes;

4.5. vykdo nuteistųjų/suimtųjų įtraukimą ir įtrauktų į apskaitą dėl savižudybės ar savižalos rizikos psichosocialinės situacijos stebėseną;

4.6. atlieka nuteistųjų asmenybės tyrimą ir individualaus psichologinio poveikio priemonių nustatymą ir koregavimą;

4.7. atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus ir kriminogeninių veiksnių nustatymą arba dalyvauja atliekant šį vertinimą ir nustatant šiuos veiksnius;

4.8. susidarius ekstremaliai situacijai kartu su kitų skyrių pareigūnais, įvertina jos priežastis ir parenka tinkamą problemos sprendimo strategiją paremtą profesiniu situacijos suvokimu;

4.9. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nustatytos formos ataskaitas;

4.10. teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui rengiant skyriaus planus;

4.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir analizuoja nuteistųjų, piliečių ir darbuotojų pareiškimus (prašymus), skundus ir pasiūlymus, užtikrindamas asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą;

4.12. dalyvauja įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

4.13. atlieka kito vyresniojo specialisto (jo atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais atvejais) pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.14. vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, skyriaus viršininko ir skyriaus vyriausiojo specialisto, koordinuojančio skyriaus veiklą sektoriuje, pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 19 d. 11:15