Kristina Miknevičiūtė

 

2021 m. gruodžio 13 d. V-735

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

3.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų krypties socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

3.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

4.1. susipažįsta su nuteistųjų, kuriems liko ne mažiau kaip vieni metai iki galimo lygtinio paleidimo arba bausmės pabaigos, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimais;

4.2. apsvarsto iš pataisos įstaigos paleidžiamų nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus, trumpalaikių išvykų suteikimo ir kitų socialinei integracijai palankesnių bausmės atlikimo sąlygų galimybes;

4.3. organizuoja socialinės integracijos priemonių – gyvenamosios vietos suradimo, užimtumo (darbo ar mokymosi) užtikrinimo, priklausomybės ligų gydymo ar kitų sveikatos problemų sprendimo, taip pat socialinės paramos gavimo, įsiskolinimų ir finansų tvarkymo, santykių su artimaisiais atkūrimo ir kitų priemonių, kurios nuteistajam bus reikalingos, kai jis bus paleistas iš pataisos įstaigos, - įgyvendinimą;

4.4. palaiko ryšį ir konsultuojasi su savivaldybės administracija, į kurios teritoriją iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo planuoja grįžti ir deklaruoti gyvenamąją vietą, kitomis valstybės ir savivaldybės įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO), kurios iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui gali suteikti reikiamą socialinę paramą ir (ar) kitą pagalbą, prireikus į pataisos įstaigą kviečia jų atstovus konsultuotis;

4.5. inicijuoja ir padeda iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui iki išėjimo iš pataisos įstaigos užmegzti ryšius su jam reikalingą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančiomis įstaigomis ar organizacijomis, įtraukia jas į iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos procesą;

4.6. iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui pageidaujant, perduoda jo kontaktinius duomenis reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančioms įstaigoms ar organizacijoms arba šių įstaigų ar organizacijų kontaktinius duomenis perduoda iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui;

4.7. esant poreikiui, iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui sutikus ar paprašius, susisiekia su jo artimaisiais, kurių kontaktinius duomenis pateikia iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo;

4.8. tvarko iš pataisos įstaigos paleidžiamų asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus;

4.9. išsiunčia pranešimus į savivaldybes, Lietuvos darbo biržos padalinius, policijos komisariatus bei probacijos tarnybas apie asmenis, ruošiamus paleisti iš pataisos įstaigos;

4.10. bendradarbiauja su rajonų ir miestų savivaldybėmis dėl pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimo nuteistiesiems bei organizuoja nuteistųjų, neturinčių deklaruotos gyvenamosios vietos, įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

4.11. pagal savo kompetenciją padeda nuteistiesiems rinkti Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybai reikalingus dokumentus dėl nuteistųjų darbingumo lygio nustatymo;

4.12. bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Kaišiadorių poskyriu sprendžiant nuteistųjų pensijų klausimus, padeda nuteistiesiems rinkti reikalingus dokumentus;

4.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, jų nariais bei kitas juridiniais ir fiziniais asmenimis nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir integracijos organizavimo klausimais;

4.14. sudaro užsienio piliečių, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, sąrašus, teikia nustatytos formos ataskaitas apie užsienio piliečių bausmės atlikimo eigą, pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio šalių ambasadomis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Migracijos grupe dėl paleidžiamų užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos bei sprendžia kitus su nuteistųjų-užsienio piliečių bausmės atlikimu susijusius klausimus;

4.15. priima iš nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus pašto vokuose, kuriuos reikia išsiųsti, juos registruoja ir perduoda Veiklos organizavimo skyriui, įteikia nuteistųjų vardu gautus registruotus laiškus;

4.16. sprendžia iškilusias nuteistųjų problemas kartu su skyriaus specialistais ir kitais darbuotojais;

4.17. nesant kito Resocializacijos skyriaus socialinio darbuotojo (atostogos, liga, komandiruotė ar kt.) atlieka jo funkcijas;

4.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, skyriaus viršininko ir vyriausiojo specialisto, koordinuojančio skyriaus veiklą sektoriuje, pavedimus, susijusius su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 26 d. 14:53