Laima Guščiuvienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

         3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

         3.2. gerai žinoti norminius dokumentus, reglamentuojančius Skyriaus darbą, susijusį su nuteistųjų įskaita;

         3.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

         3.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

         3.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

 

                     

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

4.1. savo kompetencijos ribose pildo individualaus darbo su nuteistuoju knygeles;

4.2. užpildo naujai atvykusių nuteistųjų pasimatymų korteles;

4.3. sudaro ir tikrina užsienio piliečių, atliekančių bausmę įstaigoje, sąrašus;

4.4. informuoja Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie užsienyje teistų nuteistųjų paleidimą;

4.5. ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsieniečio pristatymo į įstaigą dienos siunčia pranešimus Valstybės sienos apsaugos tarnybos Užsieniečių registarcijos centrui;

4.6. savo kompetencijos ribose pildo Teisto asmens atpažinimo korteles (kompiuterinėjė duomenų bazėje);

4.7. likus ne mažiau kaip 1 mėnesį iki nuteistojo paleidimo pagal baumsės pabaigą, sutikrina duomenų suvedima į informacinę sitema PRISONIS;

4.8. informacinėje sistemoje PRISONIS įveda duomenis apie paleistus nuteistuosius;

4.9. siunčia pranešimus į Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie paleistus, pabėgusius, mirusius nuteistuosius;

4.10. informuoja teismą apie nuteistojo išvykima iš pataisos įstaigos, kuriam paskirta vaizdo konferencija;

4.11. tvarko ir saugo vokus su pažymomis apie nukentėjusiųjų pageidavimą pranešti jam apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę, užtikrindamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimąją suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo” vykdymą;

4.12. rengia reikiamus dokumentus asmenims, norintiems sudaryti santuoką su įstaigoje laikomais nuteistaisiais;

4.13. rengia dokumentus nuteistiesiems, kuriems suteiktos trumpalaikės išvykos (pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 104, 105, 130 str.);

4.14. nesant Skyriaus inspektoriaus (dirbančio pagal darbo sutartį) ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais nebuvimo atvejais, vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. birželio 14 d. 11:23