Vida Radevičienė

 

2020 m. sausio 11 d. V-22

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1.1.     turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

1.2.     būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

1.3.      turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

2.1.     rengia, tvarko, apskaito ir saugo skyriaus dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko skyriaus bylas (dokumentus) bei priduoda į įstaigos archyvą;

2.2.      pagal skyriaus kompetenciją rengia įstaigos direktoriaus įsakymų projektus;

2.3.      pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, piliečių ir nuteistųjų (suimtųjų) raštus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

2.4.     pagal kompetenciją dalyvauja rengiant skyriaus ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą;

2.5.     bendradarbiauja su kitų tarnybų darbuotojais nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;

2.6.     vykdo Trečiojo sektoriaus Patariamosios komisijos nuteistųjų teisinės padėties pokyčių ir kitais klausimais posėdžių sekretorės funkcijas;

2.7.      veda duomenis apie naujai į įstaigą atvykusių nuteistųjų gautas nuobaudas ir paskatinimus į PRISONIS bei ĮSKAITOS informacines sistemas;

2.8.      veda duomenis apie įstaigoje nuteistųjų gautas nuobaudas ir paskatinimus į PRISONIS bei ĮSKAITOS informacines sistemas;

2.9.      nesant kito Resocializacijos skyriaus specialisto (atostogos, liga, komandiruotė ar kt.) atlieka j o funkcijas;

2.10.      pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant įstaigoje įvairias nuteistųjų socialines apklausas;

2.11.        vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, Resocializacijos skyriaus viršininko, Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto, nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu;

 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 2 d. 11:03