Jolanta Augustinavičiūtė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-273

 

Pareigybės specializacija: nuteistųjų priėmimas į įstaigą, laikymo joje, perkėlimo ir paleidimo iš jos teisėtumo užtikrinimas.

 

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą;
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą;
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais;
 • laikosi teisės aktų reikalavimų , vadovauja pavaldiems SVS darbuotojams, atsako už jų darbą, skiria jiems užduotis, kontroliuoja jų vykdymą;
 • vykdo bausmės terminų sutikrinimą atvykus nuteistajam/suimtajam, gavus procesinį dokumentą, keičiantį bausmės terminą bei likus pusei metų iki nustatytos bausmės pabaigos;
 • organizuoja teismų nuosprendžių, nutarčių bei kitų jų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimų vykdymą, tikrina, ar teisingai įforminti nuteistųjų priėmimo, laikymo, konvojavimo ir paleidimo dokumentai;
 • kartą per metus organizuoja nuteistųjų asmens bylų, įskaitos kortelių ir faktiškai įstaigoje laikomų nuteistųjų sutikrinimą; sudaro nuteistųjų skaičiaus, sudėties ir jų kaitos statistines ataskaitą;
 • teikia viršininkui pasiūlymus į skyriaus pusmečio planą, vertina sau pavaldžių darbuotojų veiklą, rengia veiklos vertinimo išvadas;
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 22 d. 14:13