Paulina Bielinytė

 

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. V-442

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

3.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties, aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų psichologinio darbo patirtį;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, pataisos įstaigų Psichologinės tarnybos veiklos kryptimis, Psichologų etikos kodeksu, Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo bei nuteistųjų resocializacijos metodus ir priemones;

3.4. mokėti atlikti psichologinį asmenybės įvertinimą bei praktiškai taikyti individualius ir grupinius psichologinius metodus;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

4.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Resocializacijos skyriaus psichologų darbą;

4.2. analizuoja ir apibendrina psichologų veiklą, parenka metodus veiklos funkcijoms vykdyti bei programoms įgyvendinti, teikia pasiūlymus į Resocializacijos skyriaus veiklos planą;

4.3. rengia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nustatytos formos psichologinio darbo ataskaitas, o jų kopijas – Veiklos organizavimo skyriui;

4.4. teikia dalykinę ir praktinę pagalbą Resocializacijos skyriaus psichologams darbo organizavimo klausimais;

4.5. įgyvendina įvairias prevencines bei reabilitacines programas, užtikrindamas Bausmių vykdymo kodekse numatytų socialinės reabilitacijos tikslų įgyvendinimą;

4.6. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus ir ruošia atsakymų į skundus ir prašymus projektus;

4.7. teikia nuteistiesiems psichologinę pagalbą, individualią ir grupinę psichologinę terapiją bei įgyvendina kitas socialinės reabilitacijos priemones;

4.8. atlieka nuteistųjų asmenybės tyrimą ir individualaus psichologinio poveikio priemonių nustatymą ir koregavimą;

4.9. atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus ir kriminogeninių veiksnių nustatymą arba dalyvauja atliekant šį vertinimą ir nustatant šiuos veiksnius;

4.10. teikia rekomendacijas pataisos įstaigos administracijai skirstant nuteistuosius į būrius;

4.11. veda nuteistųjų individualių priėmimų apskaitos ir nuteistųjų grupinės terapijos apskaitos žurnalus, daro įrašus Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėse;

4.12. aiškinasi nuteistųjų konfliktinių situacijų priežastis bei sąlygas, rengia rekomendacijas konfliktinių situacijų prevencijos klausimais;

4.13. sprendžia iškilusias nuteistųjų problemas kartu su Resocializacijos skyriaus specialistu, kitų skyrių ir tarnybų darbuotojais, užtikrindamas bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įstaigos struktūrinių padalinių;

4.14. susidarius ekstremaliai situacijai, įvertina jos priežastis bei aptaria su kitų skyriaus pareigūnais preliminarų veiksmų planą;

4.15. dalyvauja bendruose nuteistųjų būrių susirinkimuose;

4.16. vertina pavaldžių darbuotojų tarnybinę veiklą, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas;

4.17. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos personalą;

4.18. užtikrina savo ir pavaldinių darbo su nuteistaisiais konfidencialumą;

4.19. laikosi profesinės Psichologo etikos kodekso reikalavimų bei užtikrina informacijos apie nuteistuosius konfidencialumą, neperžengia savo kompetencijos ribų;

4.20. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, Resocializacijos skyriaus viršininko, Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto, koordinuojančio skyriaus veiklą sektoriuje, pavestas funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 21 d. 15:54