Vilma Araminienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. liepos 9 d. Nr. V-430

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.  gerai žinoti norminius dokumentus, reglamentuojančius nuteistųjų įskaitos dokumentų tvarkymą;

1.3.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.4.  turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

4.1.      kiekvieną dieną į nuteistųjų kaitos ir jų asmens bylų registracijos žurnalus įrašo žinias apie nuteistųjų skaičių ir kaitą per visą praėjusią parą;

4.2.      tiesioginiam viršininkui kiekvieną dieną teikia duomenis apie suimtųjų (nuteistųjų) skaičių;

4.3.      išsiunčia pranešimus teismams, prokuratūroms apie paleidžiamus asmenis;

4.4.      asmenims, paleidžiamiems iš įstaigos, išrašo Pažymėjimą apie paleidimą, o paleidžiamiems Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. pagrindu ir rašytinį Paliepimą;

4.5.      ruošia suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimo dokumentus bei praneša tarnyboms apie konvojavimą ir reikalingus pateikti (pridėti) dokumentus;

4.6.      informuoja Teisingumo ministeriją apie užsienyje teistų nuteistųjų paleidimą;

4.7.      informuoja teismą apie nuteistojo išvykimą iš pataisos įstaigos, kuriam paskirta vaizdo konferencija;

4.8.      pristato konvojuojamųjų nuteistųjų asmens bylas, kartu su vyriausiuoju specialistu budinčiajai pamainai (atliekančiu įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas) priima atvykusius suimtuosius (nuteistuosius);

4.9.      tvarko ir saugo vokus su pažymomis apie nukentėjusiųjų pageidavimą pranešti jam apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę;

4.10.  aiškina suimtiesiems (nuteistiesiems) įstatymus susijusius su suimtųjų (nuteistųjų) įskaita, supažindina suimtuosius (nuteistuosius) su gaunamais jų atžvilgiu dokumentais iš prokuratūros, Teisingumo ministerijos, teismų ir kitų valstybės institucijų, dalyvauja suimtųjų (nuteistųjų) asmeniniais klausimais priėmime;

4.11.  dalyvauja nuteistųjų paleidime, nustato paleidžiamojo asmens tapatybę, paleidžiamojo atsakymus sutikrina su paleidžiamojo asmens byloje esančiais dokumentais, žymių aprašymus ir vizualiai identifikuoja pagal visas fotonuotraukas, esančias jo asmens byloje;

4.12.  SVS specialisto (vykdančio suimtųjų (nuteistųjų) įskaitos kontrolės funkcijas) ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais nebuvimo atvejais atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

4.13.  vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius (suimtųjų (nuteistųjų) įskaitos klausimais) nenuolatinio pobūdžio SVS viršininko pavedimus, įstaigos direktoriaus nustatytas tvarkas ir instrukcijas ir kitų teisės aktų reikalavimus reglamentuojančius suimtųjų (nuteistųjų) įskaitą, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 19 d. 11:16