Vilma Matakienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2021 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-430

 
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2.  gerai žinoti norminius dokumentus, reglamentuojančius nuteistųjų įskaitos dokumentų tvarkymą;

1.3.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.4.  turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

2.1.  Pagal kompetenciją įveda naujai atvykusių nuteistųjų duomenis į kompiuterinę sistemą, pildo nuteistųjų įskaitos ir pasimatymų korteles;

2.2.  pagal kompetenciją iš nuosprendžių ar nutarčių įveda duomenis į kompiuterinę sistemą;

2.3.  nuteistajam atvykus į pataisos namus, apie nuosprendžio vykdymą bei nuteistojo bausmės atlikimo vietą raštu, per 3 (tris) darbo dienas, praneša nuosprendį priėmusiam pirmosios instancijos teismui ir prie šio teismo esančiai teritorinei prokuratūrai;

2.4.  per 3 (tris) darbo dienas išsiunčia pranešimą nuteistojo (laisvės atėmimu) sutuoktiniui, sugyventiniui arba kuriam nors artimam giminaičiui, kurį nurodo nuteistasis;

2.5.  rengia pranešimus apie naujai atvykusius nuteistuosius užsienio piliečius bei jų paleidimą Migracijos tarnyboms prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos;

2.6.  siunčia pranešimus Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie atvykusius nuteistuosius bei pasikeitusius nuteistųjų duomenims;

2.7.  pasikeitus nuteistojo asmens bylos duomenims, informaciją perduoda Resocializacijos skyriui;

2.8.  iš Resocializacijos skyriaus atsakingų asmenų pasirašytinai paima įstaigos direktoriaus nutarimus dėl suimtųjų (nuteistųjų) paskatinimų, nuobaudų skyrimo ir minėtus dokumentus ir įsiuva į jų asmens bylas;

2.9.  rengia, tvarko, siunčia nuteistųjų malonės prašymų dokumentaciją, siunčia Lietuvos Respublikos Prezidentui svarstyti ir vykdo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus „Suteikti malonę“, vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus dėl amnestijos akto per nustatytus terminus, atsiradus naujam nuosprendžiui informaciją perduoda Resocializacijos skyriui ir malonės komisijai;

2.10.   į nuteistųjų asmens bylas įsiuva gautus dokumentus, juos sunumeruoja ir įtraukia į aprašą;

2.11.   pagal kompetenciją teikia duomenis kitoms tarnyboms;

2.12.   SVS inspektoriaus (atsakingo už suimtųjų (nuteistųjų) asmens duomenų suvedimą į informacines sistemas) ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais nebuvimo atvejais atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

2.13.   vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius (suimtųjų (nuteistųjų) įskaitos klausimais) nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, įstaigos direktoriaus nustatytas tvarkas ir instrukcijas ir kitų teisės aktų reikalavimus reglamentuojančius nuteistųjų įskaitą, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 9 d. 14:21