Odeta Šakėnaitė

 

2020 m. spalio 30 d. V-442

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

4.1.turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu

4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų psichologinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

4.4. turėti žinių ir mokėti atlikti psichologinį asmenybės įvertinimą bei praktiškai taikyti individualius ir grupinius psichologinius metodus;

4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Resocializacijos psichologų darbą vykdant priskirtas funkcijas ir sprendžiant kompetencijai priskirtus klausimus, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir atsako už psichologams pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku;

                      5.2. analizuoja ir apibendrina psichologų veiklą, parenka metodus veiklos funkcijoms vykdyti bei programoms įgyvendinti, teikia pasiūlymus į Resocializacijos skyriaus veiklos planą sektoriuje;

5.3. pagal savo kompetenciją teikia siūlymus rengiant įstaigos metinį darbo planą;

5.4. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nustatytos formos ataskaitas, o jų kopijas – Veiklos organizavimo skyriui;

5.5. teikia dalykinę ir praktinę pagalbą Resocializacijos skyriaus psichologams darbo organizavimo klausimais;

           5.6. analizuoja skyriaus psichologų darbo krūvį, teikia pasiūlymus šiuo klausimu Resocializacijos skyriaus vyriausiajam specialistui, koordinuojančiam skyriaus veiklą sektoriuje;

5.7. organizuoja ir įgyvendina įvairias psichologines prevencines bei reabilitacines programas, užtikrindamas Bausmių vykdymo kodekse numatytų socialinės reabilitacijos tikslų įgyvendinimą;

5.8. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus, vykdo nuteistųjų ir kitų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą, rengia atsakymų projektus į organizacijų, įstaigų ir kitų institucijų paklausimus ir raštus, pavedimus;

5.9. teikia nuteistiesiems psichologinę pagalbą, individualią ir grupinę psichologinę terapiją bei įgyvendina kitas socialinės reabilitacijos priemones;

5.10. atlieka nuteistųjų asmenybės tyrimą ir individualaus psichologinio poveikio priemonių nustatymą ir koregavimą;

5.11. atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus ir kriminogeninių veiksnių nustatymą arba dalyvauja atliekant šį vertinimą ir nustatant šiuos veiksnius;

5.12. teikia rekomendacijas pataisos įstaigos administracijai skirstant nuteistuosius į būrius;

5.13. veda nuteistųjų individualių priėmimų apskaitos ir nuteistųjų grupinės terapijos apskaitos žurnalus, pildo individualaus darbo su nuteistuoju knygelės skyrius, numatytus teisės aktų rekomendacijose;

5.14. aiškinasi nuteistųjų konfliktinių situacijų priežastis bei sąlygas, rengia rekomendacijas konfliktinių situacijų prevencijos klausimais;

5.15. sprendžia iškilusias nuteistųjų problemas kartu su Resocializacijos skyriaus specialistais, kitų skyrių ir tarnybų darbuotojais, užtikrindamas bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įstaigos struktūrinių padalinių;

5.16. susidarius ekstremaliai situacijai, įvertina jos priežastis bei su kitais skyriaus pareigūnais ir darbuotojais aptaria preliminarų veiksmų planą;

5.17. dalyvauja bendruose būrių nuteistųjų susirinkimuose;

5.18. vertina pavaldžių darbuotojų tarnybinę veiklą, rengia tarnybinės veiklos vertinimo išvadas;

5.19. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos personalą;

5.20. užtikrina savo ir pavaldinių darbo su nuteistaisiais konfidencialumą;

           5.21. vykdo kitas direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, Resocializacijos skyriaus viršininko, Resocializacijos skyriaus vyriausiojo specialisto, koordinuojančio skyriaus veiklą sektoriuje, nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 14 d. 09:06