Gabija Koreškova

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-477

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1.1.turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

1.2.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu (ar analogišku) paketu;

1.3.   būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybą, kriminalinių bausmių vykdymą ir vidaus administravimą, bei su dokumentų rengimo taisyklėmis;

1.4.   atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos Įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade;

1.5.   atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

1.6.   atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

 

 

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

2.1.   skiria užduotis SVS jaunesniesiems specialistams ir kontroliuoja jų darbą, dalyvauja netikėtuose budinčių pamainų pareigūnų patikrinimuose, atlieka tikslinius patikrinimus, apie rezultatus informuoja Antrojo sektoriaus SVS viršininką;

2.2.   renka ir valdo informaciją apie Antrojo sektoriaus kriminogeninę būklę (režimo pažeidimus, suimtiesiems (nuteistiesiems) nenumatytų turėti daiktų patekimo būdus ir pan.) įstaigos objektų išdėstymą, vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems (nuteistiesiems) pabėgti;

2.3.   siūlo konkrečias apsaugos ir priežiūros organizavimo priemones (įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kontrolės, apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų, ryšio priemonių, nuteistųjų izoliavimo tobulinimo ir kitais klausimais);

2.4.        Antrojo sektoriaus SVS viršininko nurodymu nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų) prašymus, pareiškimus ir skundus, atlieka tarnybinius tyrimus, siekdamas nustatyti pažeidimo aplinkybes, motyvus, priežastis;

2.5.        vykdo įeinančių (išeinančių) į (iš) įstaigą (os) asmenų apžiūrą ir daiktų patikrinimą, pašto bei perduodamų siuntinių tikrinimą ir išdavimą, įvažiuojančio bei išvažiuojančio į (iš) įstaigą transporto, patikrinimą;

2.6.        dalyvauja suimtųjų (nuteistųjų) patikrinimuose (skaičiuotėse), atlieka kratas ir apžiūras;

2.7.        ne rečiau kaip kartą per mėnesį apžiūri gyvenamojoje, gamybinėje zonose priskirtus objektus, inžinerines-technines priemones, patikrina, kad postuose būtų visa reikalinga dokumentacija, imasi priemonių pastebėtiems trūkumams šalinti;

2.8.        dalyvauja ir teikia siūlymus sudarant individualius socialinės reabilitacijos planus priskirtų būrių nuteistiesiems;

2.9.        vykdo įstaigos direktoriaus nustatytas tvarkas ir instrukcijas, reglamentuojančias nuteistųjų dinaminį saugumą, užtikrindamas tinkamą suimtųjų (nuteistųjų) priežiūrą bei apsaugą;

2.10.    kontroliuoja nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, elgesį;

2.11.    radęs pas suimtąjį (nuteistąjį) ar pas asmenį atvykusį į įstaigą galimai psichiką veikiančias medžiagas, alkoholinius gėrimus bei kitus suimtiesiems (nuteistiesiems) nenumatytus turėti daiktus, nedelsiant praneša SVS vyriausiajam specialistui budinčiajai pamainai (atliekančiam įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas) ir Kriminalinės žvalgybos funkcijas atliekančiam pataisos pareigūnui;

2.12.    užtikrina tinkamą SVS dokumentų, bylų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, tvarkymą, kaupimą ir saugojimą;

2.13.    esant būtinumui, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, panaudoja fizinę ar psichinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą;

2.14.    vykdo nuteistųjų neplaninį konvojavimą į gydymo įstaigas;

2.15.    konvojuoja, lydi nuteistuosius į trumpalaikes išvykas už įstaigos ribų užtikrindamas tinkamą konvojavimą reglamentuojančių teises aktų laikymąsi;

2.16.    susidarius ypatingai situacijai pataisos namuose, atvyksta į tarnybą pagal iškvietimą, atlieka bendras planines ir neplanines kratas;

2.17.    SVS specialisto (atsakingo už duomenų suvedimą į informacines sistemas) ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais nebuvimo atvejais atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

2.18.    vykdo kitus su jam priskirtomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo (kuruojančio ir kontroliuojančio Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių SVS veiklą) ir Trečiojo sektoriaus SVS viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriui keliami veiklos tikslai ir uždaviniai.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 17 d. 13:39