Danguolė Marčiulionienė

 

 2022 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-134

 

Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosiusreikalavimus:

 

1.1.       turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

1.2.       būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

1.3.       būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis;

1.4.       turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

1.5.        atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje,pareigūnams, kursantams, sąvade.

1.6.       atitiktiantrojolygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti įstaigai ir skyriui keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 

2.1.       kontroliuoja, kad suimtieji (nuteistieji) vykdytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir laikytųsi jiems nustatytų elgesio taisyklių, direktoriaus įsakymus ir patvirtintas dienotvarkės,

2.2.       renka ir valdo informaciją apie Trečiojo sektoriaus kriminogeninę būklę (režimo pažeidimus, suimtiesiems (nuteistiesiems) daiktų, kurių suimtiesiems (nuteistiesiems) neleidžiama turėti, patekimo būdus ir pan.), įstaigos objektų išdėstymą, vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems (nuteistiesiems) pabėgti, nedelsiant informuoja tiesioginį viršininką apie pastebėtus įstaigos kriminogeninės būklės pokyčius;

2.3.       užtikrina, kad gyvenamosiose patalpose nebūtų pašalinių asmenų, o įėjimo durys į pastatą būtų užrakintos;

2.4.       būna kartu (lydi) su suimtaisiais (nuteistaisiais) jų laisvalaikio, darbo, mokymosi, maitinimosi, pozityvaus užimtumo priemonių vykdymo vietose, dalyvauja suimtųjų (nuteistųjų) patikrinimuose (skaičiuotėse) ir kituose masiniuose renginiuose;

2.5.       atlieka visos įstaigos, atskirų jos teritorijų bei suimtųjų (nuteistųjų) kratas ir apžiūras. Pildo dokumentines medžiagas apie atliktas kratas ir apžiūras, pastebėtus įstaigoje nustatytos tvarkos, režimo reikalavimų pažeidimus;

2.6.       nustatyta tvarka tikrina jam priskirtus linkusius pabėgti, užpulti, žalotis ar nusižudyti suimtuosius (nuteistuosius);

2.7.       intensyviai stebi naujai atvykusius suimtuosius (nuteistuosius) jų adaptacijos laikotarpiu (1 mėnesį) ir padeda jiems adaptuotis įstaigoje;

2.8.       pagal savo kompetenciją padeda suimtiesiems (nuteistiesiems) spręsti su jų sveikatos priežiūra susijusius klausimus, užregistruoja suimtuosius (nuteistuosius) priėmimui pas įstaigos gydytojus, lydi į Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrių;

2.9.       pagal kompetenciją padeda spręsti įvairaus pobūdžio suimtųjų (nuteistųjų) asmenines, socialines problemas (klausimus), siekdamas užtikrinti savalaikį problemos (klausimo) sprendimą;

2.10.   esant būtinumui pateikia motyvuotą nuomonę dėl suimtųjų (nuteistųjų) skatinimo arba nubaudimo;

2.11.   domisi jam priskirtų suimtųjų (nuteistųjų) užimtumu, skatina juos dalyvauti socialinės reabilitacijos programose ir pozityvaus užimtumo priemonėse;

2.12.   dalyvauja tikrinant suimtųjų (nuteistųjų) laikymo sąlygas ir įstatymų nustatytą materialinį, buitinį aprūpinimą, apie pastebėtus trūkumus tarnybiniu pranešimu ir užpildydamas Kamerų techninių apžiūrų apskaitos žurnalą informuoja atsakingų tarnybų pareigūnus;

2.13.   esant būtinumui, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, panaudoja fizinę ar psichinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą;

2.14.   ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius suimtųjų (nuteistųjų) neramumus, suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą;

2.15.   vykdo įstaigos direktoriaus patvirtintose instrukcijose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose suimtųjų (nuteistųjų) apsaugą ir priežiūrą, reikalavimus, užtikrindamas tinkamą suimtųjų (nuteistųjų) priežiūrą bei apsaugą;

2.16.   vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo (kuruojančio ir kontroliuojančio Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių SVS veiklą), Trečiojo sektoriaus SVS viršininko, Trečiojo sektoriaus SVS vyriausiojo specialisto budinčiajai pamainai (atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas) pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriui keliami veiklos tikslai ir uždaviniai.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 19:17