Giedrė Nomeikienė

 

 2020 m. spalio 30 d. V-442

 

4. Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosiusreikalavimus:

 

4.1. turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties, aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę negu 3 metų psichologinio darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

4.4. mokėti atlikti psichologinį asmenybės įvertinimą bei praktiškai taikyti individualius ir grupinius psichologinius metodus.

4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis;

4.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti informaciją;

4.7. atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal III skiltį;

4.8. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečiąjį lygį.

 

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 

5.1. organizuoja ir koordinuoja pavaldžių Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbą Reabilitacijos centre;

5.2. organizuoja pasitarimus su Skyriaus specialistais ir darbuotojais dirbančiais pagal darbo sutartis bei kitų tarnybų specialistais;

5.3. dalyvauja rytiniame pasitarime (Ryto rate) ir dalinasi turima informacija;

5.4 pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, piliečių ir nuteistųjų (suimtųjų) raštus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;

5.5. organizuoja nuteistųjų, atliekančių bausmę Reabilitacijos centre, susirinkimus, esant poreikiui, į juos kviečiasi administracinių padalinių atstovus;

5.6. siekiant užtikrinti Reabilitacijos centre nustatytų vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, kontroliuoja ir reikalauja, kad nuteistieji (suimtieji) laikytųsi nustatytos dienotvarkės, elgesio taisyklių, režimo, švaros, higienos reikalavimų bei palaikytų tvarką bendro naudojimo ir gyvenamosiose patalpose;

5.7. teikia rekomendacijas pataisos įstaigos administracijai skiriant nuteistuosius į Reabilitacijos centrą;

5.8. analizuoja ir apibendrina Skyriaus specialistų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Reabilitacijos centre veiklą, parenka metodus veiklos funkcijoms vykdyti bei programoms įgyvendinti, teikia pasiūlymus į Skyriaus veiklos planą.

5.9. įgyvendina įvairias prevencines priemones bei reabilitacijos programas, užtikrindamas bausmių vykdymo kodekse numatytų socialinės reabilitacijos tikslų įgyvendinimą;

5.10. informuoja direktoriaus pavaduotoją, koordinuojantį ir kontroliuojantį Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, skyriaus viršininką, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus ir kitų padalinių atstovus apie negatyvias nuteistųjų elgesio pokyčių tendencijas, imasi reikalingų priemonių problemai spręsti;

5.11. rengia ataskaitas apie Reabilitacijos centro veiklą;

5.12. pagal poreikį teikia nuteistiesiems terapinę/savitarpio pagalbą, turintiems psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemų, dirbant tik mokslu grįstais metodais;

5.13. organizuoja bei vykdo įstaigos narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos p riemonių plane numatytas priemones bei teikia ataskaitas apie jų įvykdymą;

5.14. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę ir psichologinę pagalbą priklausomiems nuo psichiką veikiančių medžiagų nuteistiesiems, užtikrindamas šių organizacijų pagalbos nuteistiesiems prieinamumą;

5.15. ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius nuteistųjų neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekdamas užtikrinti tinkamą įstaigos funkcionavimą;

5.16. atlieka kito vyriausiojo specialisto (jo atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais atvejais) pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.17. vykdo kitus su skyriaus uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio Resocializacijos ir Tyrimų skyrių veiklą, skyriaus viršininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos, siekiant statutinių įstaigos tikslų.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 11 d. 08:58