Reglamentas

PATVIRTINTA    

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus 2021 m. gruodžio 31   d.

įsakymu Nr. V-207

 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS

DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė) darbo tvarką.

2. Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

3. Ligoninė savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, lygiateisiškumo, teisėtumo, humanizmo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytais principais.

4. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose Ligoninę atstovauja Ligoninės direktorius, direktoriaus pavaduotojai arba direktoriaus įgalioti Ligoninės struktūrinių padalinių vadovai (toliau – padalinių vadovai) arba kiti Ligoninės statutiniai valstybės tarnautojai (pareigūnai), karjeros valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau bendrai – darbuotojai).

 

II SKYRIUS

LIGONINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LIGONINĖS STRUKTŪRA

 

5. Ligoninės struktūra formuojama atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, Ligoninės uždavinius ir funkcijas, nustatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymuose, Ligoninės nuostatuose ir kituose teisės aktuose, Ligoninės patvirtintą didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių. Įstaigos struktūrą tvirtina Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktorius.

6. Ligoninei vadovauja ir už jos veiklą bei įstaigai nustatytų tikslų įgyvendinimą atsako Ligoninės direktorius, kuris tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui, atskaitingas teisingumo ministrui.

7. Ligoninės direktorius turi pavaduotojus, kuriems nustato jų veiklos administravimo sritis ir už kokių įstaigos struktūrinių padalinių veiklą jie atsakingi. Pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Ligoninės direktoriui.

8. Nesant Ligoninės direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta tokia funkcija, arba Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu paskirtas kitas įstaigos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas (toliau – laikinai Ligoninės direktoriaus funkcijas atliekantis asmuo).

9. Direktorius koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos struktūrinių padalinių veiklą pats arba per pavaduotojus.

10. Ligoninės padalinių vadovai yra tiesiogiai pavaldūs jų padalinį koordinuojančiam direktoriaus pavaduotojui ir atsako už vadovaujamiems padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, darbo drausmę, taip pat už direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą.

11. Ligoninės padaliniai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintais padalinių nuostatais, valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, darbuotojai – pareigybių aprašymais ir darbo sutartimis. Padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus rengia, su jais supažindina ir saugo padalinių vadovai.

12. Padalinių vadovai atsakingi už skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų su parašais kopijų pateikimą Veiklos organizavimo skyriui.

13. Darbuotojai atsako už jų pareigybės aprašymuose nustatytų funkcijų vykdymą ir už padalinio vadovo ar tiesioginio vadovo pagal pavaldumą rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą.

14. Įstaigos padalinių vadovai turi užtikrinti, kad į darbą priimami ar į kitas pareigas perkeliami darbuotojai ne vėliau kaip pirmąją jų darbo dieną būtų pasirašytinai supažindinti su įstaigos padalinio, į kurį priimami dirbti, nuostatais ir atitinkamu darbuotojo pareigybės aprašymu.

15. Kai darbuotojo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka kitas darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tokios funkcijos yra nustatytos, arba direktoriaus paskirtas kitas darbuotojas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PASITARIMAI LIGONINĖJE

 

16. Ligoninės veiklos klausimai aptariami įstaigos direktoriaus, jo pavaduotojų, vyriausiojo slaugos administratoriaus, vidaus medicinos auditoriaus ir padalinių vadovų pasitarimuose, kurie vyksta kiekvieną antradienį 9.00 val. Šiuose pasitarimuose direktoriaus nurodymu gali dalyvauti ir kiti įstaigos darbuotojai. Direktorius gali keisti pasitarimų dieną ir laiką.

17. Direktoriaus pavaduotojai gali kviesti padalinių vadovų ir kitų darbuotojų pasitarimus jiems pavestų uždavinių vykdymo ar administruojamų veiklos sričių klausimais.

18. Ligoninės veiklos einamieji klausimai aptariami kiekvieną darbo dieną 8.15 val., pasitarime apie kriminogeninės būklės pokyčius per praėjusią parą. Dalyvauja direktoriaus pavaduotojas, kuriam priskirta administruoti saugumo valdymo sritį, Saugumo valdymo skyriaus, Resocializacijos skyriaus, Turto valdymo skyriaus darbuotojai, esant būtinybei, ir kiti darbuotojai.

19. Vyriausiasis slaugos administratorius organizuoja pasitarimą pacientų slaugos ir priežiūros klausimais, kuriame dalyvauja gydomųjų skyrių vyresnieji slaugos administratoriai, Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus sveikatos priežiūros administratoriai, esant būtinybei, ir kiti darbuotojai. Pasitarimas vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

20. Ligoninėje sudarytos ir veikia pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintus veiklos nuostatus Mirčių atvejų nagrinėjimo komisija (renkasi du kartus per metus), Gydymo taryba (posėdžiai rengiami esant būtinumui, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį), Gydytojų konsultacinė komisija (posėdžiai rengiami esant būtinumui).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LIGONINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

21. Ligoninės veikla organizuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintomis Ligoninės direktoriaus tarnybinės veiklos metinėmis užduotimis, metiniu veiklos planu, kitais planavimo dokumentais.

22. Ligoninėje kasmet sudaromi šie planavimo dokumentai:

22.1. metinis veiklos planas;

22.2. numatomųplanuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (einamųjų metų);

22.3. padalinių pusmečių, metų veiklos planai;

22.4. kiti planavimo dokumentai.

23. Ligoninės metinio veiklos plano projektas rengiamas vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veiklos planavimo metodika, patvirtinta bei Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu. Už Ligoninės metinio veiklos plano projekto sudarymą atsakingas Veiklos organizavimo skyrius. Ligoninės metinį veiklos planą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius.

24. Ligoninės metinio veiklos plano rengimui organizuoti ir kontroliuoti, planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustatyti, pasiektiems rezultatams įvertinti, iškilusioms problemoms analizuoti Ligoninėje gali būti sudaroma darbo grupė (komisija). Darbo grupę sudaro ir jos sudėtį tvirtina Ligoninės direktorius. Darbo grupė atskaitinga Ligoninės direktoriui. Metų veiklos plano rengimo darbo grupės posėdžiai šaukiami įstaigos vadovybės ar šios grupės narių iniciatyva.

25. Pasiūlymus dėl naujų vertinimo kriterijų įtraukimo į metinį veiklos planą, taip pat dėl kitos planui parengti reikalingos informacijos, metinio veiklos planų rengimo darbo grupei arba Veiklos organizavimo skyriui teikia visi įstaigos padalinių vadovai.

26. Informaciją apie Ligoninės metinio veiklos plano vykdymą Veiklos organizavimo skyriui teisės aktų nustatytais terminais Ligoninės padalinių vadovai ar/ir darbuotojai teikia raštu prieš tai ją suderinę su direktoriaus pavaduotojais, pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis.

27. Padalinių vadovai pateikia ataskaitas apie suplanuotų priemonių įvykdymą/neįvykdymą direktoriaus pavaduotojams pagal priskirtas veiklos sritis:

27.1. už pusmetį – ne vėliau kaip iki einamojo pusmečio pirmojo mėnesio 10 d.

27.2. už įstaigos metų veiklos plane numatytų priemonių vykdymą – ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d.

28. Padaliniai pateikiamose ataskaitose aprašo (ar pateikia lentelėje) priemonių įgyvendinimą, išvardydami numatytas įgyvendinti priemones bei nurodydami įvykdytus esminius veiksmus, atliktus darbus. Neįvykdytos ar dalinai įvykdytos suplanuotos priemonės pagrindžiamos nurodant neįvykdymo priežastis. Jei priemonės vykdymas ataskaitiniu laikotarpiu fiksuotas dokumentuose, tuomet nurodomas dokumento pavadinimas (antraštė), registracijos data ir numeris. Taip pat priemonių vykdymo rezultatai gali būti grindžiami kiekybiniais rodikliais (skaičiais) bei kokybiniais rodikliais (priemonės vykdymo efektyvumo, naudingumo, rezultatyvumo vertinimas).

29. Veiklos organizavimo skyrius, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka bei padalinių vadovų ir darbuotojų parengta informacija apie metiniame plane numatytų priemonių vykdymą, rengia ataskaitas, kurias teikia Ligoninės direktoriui bei teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka – Kalėjimų departamentui.

30. Įstaigos direktoriui pagrindines metų veiklos užduotis bei veiklos rezultatų vertinimo rodiklius nustato Kalėjimų departamento direktorius. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į jam nustatytas pagrindines metų veiklos užduotis bei veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nustato užduotis ir rodiklius direktoriaus pavaduotojams, vyriausiajam slaugos administratoriui ir vidaus medicinos auditoriui, kurie pagal pavaldumą nustato padalinių vadovams, o šie – pavaldiems darbuotojams.

31. Ligoninėje veikla planuojama:

31.1. Turto valdymo (ūkio srities), Resocializacijos, Veiklos organizavimo, Saugumo valdymo skyriai rengia pusmečio veiklos planus;

31.2. Turto valdymo skyriaus pagrindinės finansinės metų veiklos priemonės (užduotys) nurodomos Ligoninės metiniame veiklos plane;

31.3. numatomų einamaisiais metais vykdyti viešųjų pirkimų planą, atsižvelgiant į pirkimų iniciatorių parengtą pirkimų sąrašą, rengia Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas. Einamųjų metų viešųjų pirkimų planas derinamas su direktoriaus pavaduotoju pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, esant poreikiui ir su kitais atsakingais asmenimis, bei Kalėjimų departamentu. Pirkimų planą ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 15 dienos patvirtina Ligoninės direktorius.

32. Ligoninės padaliniai ataskaitą apie praėjusio pusmečio padalinio plano vykdymą ir kito pusmečio veiklos planą gali rengti viename dokumente, t. y. pirmiau aprašomas praėjusio pusmečio veiklos plane numatytų priemonių vykdymas, po to išdėstomas kito pusmečio veiklos planas.

33. Kiti planavimo dokumentai rengiami Kalėjimų departamento direktoriaus teisės aktų nustatyta tvarka bei Ligoninės direktoriaus ar jo pavaduotojo (-ų) pavedimu.

34. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro bei Kalėjimo departamento direktoriaus, Ligoninės direktoriaus įsakymų nuostatas, įstaigos direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos, darbo grupės, paskiriami atsakingi Ligoninės darbuotojai įsakyme nurodytiems pavedimams įvykdyti.

35. Direktorius įsakymu tvirtina nuolatinės komisijos sudėtį ir nurodo jai pavedamas užduotis, už kurių įvykdymą komisija yra atsakinga savo veikloje ir, jei reikia, nustato komisijos darbo organizavimo tvarką.

36. Laikinosios komisijos sudaromos direktoriaus įsakymu, direktoriaus pavestai trumpalaikei funkcijai vykdyti. Įsakymu nustatomas komisijos sudarymo tikslas, užduotys, jų įvykdymo terminai.

37. Nuolatines komisijas sudaro komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius, nariai. Laikinąsias – komisijos pirmininkas ir nariai, jei reikia – pirmininko pavaduotojas ir sekretorius. Įstaigos kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais ir, jei reikia, – profesinės sąjungos atstovas.

38. Komisijos pirmininkas, o jam nesant, – pirmininko pavaduotojas, įgyvendindamas komisijai pavestas užduotis, turi šias teises:

38.1. reikalauti teisės aktų nustatyta tvarka iš atitinkamų padalinių būtinų dokumentų, reikalingų komisijos veiklai;

38.2. pasitelkti nepavaldžių struktūrinių padalinių darbuotojus rengiant komisijos išvadas;

38.3. pasirašyti komisijos posėdžių protokolus, pažymas, išvadas;

38.4. kitas, kurias jam įsakymu suteikia įstaigos direktorius.

39. Komisijos pirmininkas, o jam nesant – pirmininko pavaduotojas, privalo:

39.1. organizuoti komisijos veiklą, užtikrinant komisijai skirtų uždavinių įgyvendinimą;

39.2. organizuoti komisijos posėdžių protokolavimą;

39.3. atsiskaityti direktoriui už komisijos nuveiktą darbą.

40. Didelės apimties bei sudėtingumo teisės aktų, kitų dokumentų projektams parengti, įstaigos direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės. Darbo grupė sudaroma iš darbo grupės vadovo, jei reikia – jo pavaduotojo (-jų), sekretoriaus (jei reikia) bei narių.

41. Darbo grupės vadovas, o jam nesant – vadovo pavaduotojas, įgyvendindamas darbo grupei pavestas užduotis, turi šias teises:

41.1. reikalauti, kad darbo grupės nariai laiku ir tinkamai atliktų pavestas užduotis dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų parengimo;

41.2. teikti struktūriniams padaliniams teisės aktų, kitų dokumentų projektus bei gauti iš jų pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

41.3. pasitelkti padalinių darbuotojus rengiant dokumento projektą;

41.4. kitas, kurias įsakymu suteikia direktorius.

42. Darbo grupės vadovas, o jam nesant – vadovo pavaduotojas, įgyvendindamas darbo grupei pavestas užduotis, privalo:

42.1. užtikrinti tinkamą darbo grupei nustatytų uždavinių vykdymą;

42.2. organizuoti posėdžius, jei reikia – jų protokolavimą;

42.3. teisės aktų nustatyta tvarka derinti teisės aktų, kitų dokumentų projektus su kitomis suinteresuotomis įstaigomis ir institucijomis.

43. Darbo grupės nariai asmeniškai atsako už darbo grupės vadovo nurodymų tinkamą vykdymą. Dalyvavimas darbo grupės veikloje neatleidžia darbuotojų nuo jų tiesioginių, konkrečios pareigybės aprašyme suformuluotų funkcijų tinkamo atlikimo. Skirstydami užduotis ir nustatydami jų įvykdymo terminus, padalinių vadovai turi atsižvelgti į darbuotojų, dalyvaujančių darbo grupės veikloje, užimtumą dėl šios veiklos.

44. Komisijos, darbo grupės gali būti sudarytos iš kitų valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų valstybės tarnautojų, taip pat mokslo ir studijų institucijų atstovų. Tokio pobūdžio komisijos ir darbo grupės gali būti tvirtinamos įstaigos direktoriaus įsakymu, minėtų institucijų bei įstaigų vadovams sutikus.

45. Direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, įvairūs projektai, pažymos ir kita) teisės aktų numatyta tvarka saugomi padalinyje, kuriame dirba komisijos pirmininkas, darbo grupės vadovas arba komisijos pirmininko sprendimu kitame struktūriniame padalinyje, kuriame tokie dokumentai gali būti saugomi.

46. Ligoninėje veikia Ūkinės, finansinės ir administracinės veiklos taryba, kurios sudėtį, įgaliojimus ir funkcijas nustato įstaigos direktorius.

 

III SKYRIUS

LIGONINĖS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI IR KITI LIGONINĖS DOKUMENTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LIGONINĖS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

 

47. Ligoninės direktorius priima ir pasirašo įsakymus ir nutarimus. Esant poreikiui, Ligoninės direktorius gali priimti bendrus įsakymus ir su kitomis įstaigomis.

48. Nesant Ligoninės direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai) – įsakymus ir nutarimus pasirašo laikinai jo funkcijas atliekantis asmuo.

49. Ligoninės direktoriaus įsakymų ir nutarimų projektus rengia Ligoninės padalinių vadovai, darbuotojai pagal jų kompetenciją arba direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, komisijos.

50. Pasiūlymus dėl įsakymų projektų ir galiojančių teisės aktų tobulinimo, direktoriui teikia direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai pagal savo kompetenciją. Padalinių vadovai, kartu su Veiklos organizavimo skyriumi, sudaro sąlygas dalyvauti įstaigos vidaus reglamentavimo tobulinimo procese teikiant pastabas ir pasiūlymus visiems įstaigos darbuotojams.

51. Ligoninės direktoriaus įsakymų projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, Teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. lapkričio 18 d. d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija) „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VE-41 redakcija) „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kitais teisės aktais.

52. Už įstaigoje parengtų įsakymų atitikimą įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams atsako direktoriaus pavaduotojai ir tų padalinių vadovai, kurių darbą ar konkrečius veiksmus įsakymas reglamentuoja. Pasikeitus įstatymams, kitiems teisės aktams, įstaigos direktoriaus įsakymų pakeitimus pagal kompetenciją inicijuoja direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai.

53. Ligoninės direktoriaus įsakymai, jei jų privalomas paskelbimas interneto svetainėje teisės aktuose nėra numatytas, gali būti skelbiami įstaigos interneto svetainėje direktoriaus sprendimu.

54. Parengtą Ligoninės direktoriaus įsakymo projektą, taip pat įsakymo projektą, kuriuo tvirtinamas kitas dokumentas, dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis suderina:

54.1. įsakymo projekto rengėjas (-ai);

54.2. įsakymo projekto rengėjo tiesioginis (-iai) vadovas (-ai);

54.3. Turto valdymo skyriaus vedėjas (jam nesant – patarėjas (buhalteriniam darbui)), jei įsakymo turinys susijęs su finansinių išteklių planavimu ir naudojimu;

54.4. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas (jam nesant – patarėjas), jei įsakymo turinys susijęs su personalo valdymu;

54.5. Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis teisininkas (jam nesant – teisininkas) Ligoninės direktoriaus teisės aktų veiklos, personalo, atostogų klausimais projektus;

54.6. kitų suinteresuotų struktūrinių padalinių vadovai, jei įsakymo turinys susijęs su jų vadovaujamo padalinio vykdoma veikla;

54.7. Ligoninės direktoriaus pavaduotojas (-ai), pagal jam (jiems) priskirtą administruojamą sritį.

55. Įsakymo projekto rengėjas pačiame įsakyme arba DVS supažindinimo lauke nurodo asmenis, kuriems būtina susipažinti su patvirtintu teisės aktu.

56. Direktoriaus įsakymus įstaigos veiklos klausimais DVS registruoja Veiklos organizavimo skyriaus atsakingi darbuotojai.

57. Direktoriaus įsakymus personalo, atostogų klausimais registruoja Veiklos organizavimo skyriaus atsakingi darbuotojai.

58. Direktoriaus nutarimus, įsakymus suimtųjų ir nuteistųjų klausimais registruoja Resocializacijos skyriaus atsakingi darbuotojai.

59. Direktoriaus įsakymai įsigalioja jų pasirašymo ir registravimo dieną, jeigu pačiuose įsakymuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Su pasirašytu ir užregistruotu Ligoninės direktoriaus įsakymu darbuotojai, nurodyti teisės akte, supažindinami DVS arba elektroniniu paštu, siunčiant dokumento kopiją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo pasirašymo dienos. Darbuotojai, dokumentą gavę ir perskaitę DVS arba gavę dokumento kopiją elektroniniu paštu, laikomi susipažinusiais su gauta informacija.

60. Darbuotojams informaciją apie atostogas, papildomas poilsio dienas, kvalifikacijos kėlimą, komandiruotes, priemokų mokėjimą/nemokėjimą, darbo užmokestį teikia Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) elektroniniu paštu.

61. Darbuotojai periodiškai, mažiausiai kartą per dieną, turi tikrinti DVS ir elektroninio pašto paskyras.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KITŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS IR PASIRAŠYMAS

 

62. Ligoninės darbuotojai, vykdydami jiems nustatytas funkcijas bei pavedimus, rengia Ligoninės direktoriaus įsakymų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus.

63. Visi dokumentai turi atitikti dokumentų rengimo taisyklių bendruosius reikalavimus. Dokumentai, neatitinkantys nustatytų reikalavimų, grąžinami rengėjams.

64. Ligoninės dokumentus pasirašo direktorius, direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis ir kiti šiame reglamente nurodyti įstaigos darbuotojai.

65. Ligoninės direktorius pasirašo:

65.1. įsakymus, nutarimus, įgaliojimus;

65.2. dokumentus, siunčiamus Respublikos Prezidentui, Prezidento kanceliarijai, Seimui ir jo nariams, Vyriausybei, teismams, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, valstybės kontrolieriui, prokuratūros įstaigoms (išskyrus, informacinio pobūdžio pranešimus apie nuteistųjų atvykimą ar išvykimą), Teisingumo ministerijai, Kalėjimų departamentui (išskyrus informacinio pobūdžio, kuriuos turi teisę pasirašyti direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas veiklos sritis), taip pat atsakymus į Seimo narių rašytinius paklausimus, kitus įstatymų ir Vyriausybės nutarimų jam priskirtus pasirašyti dokumentus.

66. Nesant įstaigos direktoriaus, šiuos dokumentus pasirašo laikinai Ligoninės direktoriaus funkcijas atliekantis asmuo. Nesant direktoriaus, šiuos dokumentus taip pat gali pasirašyti ir direktoriaus pavaduotojai pagal administruojamas veiklos sritis, prieš tai informavę direktorių:

66.1. finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus;

66.2. prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;

66.3. kitus teisės aktų jam priskirtus pasirašyti dokumentus.

67. Direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis pasirašo:

67.1. įstaigos padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

67.2. pareigūnų ir darbuotojų darbo ir budėjimo grafikus;

67.3. siunčiamas pažymas ir kitus informacinio pobūdžio raštus fiziniams ir juridiniams asmenims;

67.4. kitus dokumentus, kuriuos teisės aktu įgalioja juos pasirašyti Ligoninės direktorius.

68. Direktoriaus pavaduotojas, kuriam priskirta administruoti saugumo valdymo sritį, pasirašo:

68.1. nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be palydos, išvedimo į darbą už įstaigos teritorijos ribų, nuteistųjų, dirbančių ūkio aptarnavimo darbus, išvedimo į darbą paskyras;

68.2. vienkartinius leidimus asmenims, atvykusiems į pasimatymus su nuteistaisiais (suimtaisiais), taip pat vienkartinius leidimus asmenims, kuriems būtina patekti į įstaigą su transporto priemone, kitiems asmenims;

68.3. grafikus dėl dienotvarkės ir kitus teisės aktų nustatytus vidaus tvarkos įgyvendinimo dokumentus, susijusius su įstaigoje laikomais nuteistaisiais bei suimtaisiais;

68.4. pranešimus prokuratūros įstaigoms, teismams apie nuteistųjų atvykimą ar išvykimą;

68.5. suimtųjų, nuteistųjų konvojavimo sąrašus ir paraiškas;

68.6. suimtųjų, nuteistųjų asmens bylos pažymas;

68.7. persiunčiamus dokumentus.

69. Saugumo valdymo skyriaus patarėjas gali pasirašyti informacinio pobūdžio dokumentus nuteistųjų ir suimtųjų įskaitos tvarkymo klausimais, konvojuojamųjų asmenų sąrašus, suimtųjų, nuteistųjų asmens bylos pažymas.

70. Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas, arba jį pavaduojantis pareigūnas, gali pasirašyti suimtųjų, nuteistųjų konvojavimo sąrašus.

71. Pažymas fiziniams asmenims (apie darbo laiką ir tarnybos eigą) ir juridiniams asmenims (išrašus iš asmens bylų, paklausimus dėl atliekamų specialiųjų patikrinimų) pasirašo direktoriaus pavaduotojas, kuriam priskirta administruoti žmogiškųjų išteklių valdymo sritį.

72. Pranešimus apie planinių konsultacijų užsakymus pasirašo direktoriaus įsakymu už planinių konsultacijų kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizavimą paskirtas atsakingas asmuo.

73. Turto valdymo skyriaus vedėjas (jam nesant – patarėjas (buhalteriniam darbui)), antrojo parašo teise pasirašo visus finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, banko ir kasos dokumentus, kitus finansinio ir ūkinio pobūdžio dokumentus.

74. Sutarčių rengimo, derinimo, pasirašymo bei vykdymo tvarką nustato Ligoninės direktorius atskiru įsakymu.

75. Direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui DVS teikiami pasirašyti dokumentai turi būti suderinti (vizuoti):

75.1. dokumento rengėjo (-ų), jo (-ų) tiesioginio vadovo, direktoriaus pavaduotojo pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, prireikus, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nurodymu, – ir kitų Ligoninės darbuotojų;

75.2. tuo atveju, kai dokumentas (planas, ataskaita, pažyma, raštas ir kt.) rengiamas pagal Ligoninės struktūrinių padalinių pateiktą rašytinę informaciją (raštą, tarnybinį pranešimą, elektroniniu paštu pateiktą informaciją), tuomet parengtą dokumentą DVS suderina (vizuoja) dokumento rengėjas, jo tiesioginis vadovas, direktoriaus pavaduotojas pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, prireikus, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nurodymu, – ir kiti Ligoninės darbuotojai.

 

IV SKYRIUS

PAVEDIMAI IR JŲ VYKDYMAS LIGONINĖJE

 

76. Ligoninėje pavedimus duoti turi teisę:

76.1. direktorius – direktoriaus pavaduotojams pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis, padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

76.2. direktoriaus pavaduotojai – pavaldiems padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas ir šių padalinių darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

76.3. padalinių vadovai – vadovaujamo padalinio darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

77. Direktoriaus pavedimai gali būti duodami direktoriaus įsakymais, rezoliucijomis, kita rašytine ar žodine forma.

78. Direktoriaus pavaduotojų pavedimai gali būti duodami rezoliucijomis, kita rašytine ar žodine forma, taip pat papildomomis rezoliucijomis, jei direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytą užduotį jie paveda vykdyti pavaldiems padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas ar šių padalinių darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

79. Direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis rezoliucija skiria vykdytojus, atsakingus už atsakymų projektų į gautus prašymus ir skundus parengimą.

80. Direktoriaus pavaduotojas, kuriam priskirta administruoti saugumo valdymo sritį, rašo rezoliucijas, kuriomis:

80.1. leidžia suteikti trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus suimtiesiems ir nuteistiesiems;

80.2. leidžia suimtiesiems ir nuteistiesiems siųsti asmenines pinigines lėšas fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat įnešti į suimtųjų, nuteistųjų asmenines sąskaitas grynuosius pinigus;

80.3. įformina sprendimus dėl leidimo suimtiesiems ir nuteistiesiems papildomai vieną kartą paskambinti telefonu, jei to prašo dėl svarbių aplinkybių;

80.4. leidžia pakeisti pasimatymą telefoniniu skambučiu;

80.5. priima sprendimą dėl leidimo įsinešti Neleistinų įsinešti ir turėti laisvės atėmimo vietų įstaigose daiktų sąrašo, patvirtinto Kalėjimo departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“, 3 punkte nurodytus daiktus;

80.6. priima sprendimą dėl išlaidų kompensavimo paleidžiamiems suimtiesiems, nuteistiesiems;

80.7. tvirtina Individualų nuteistojo socialinės reabilitacijos planą ir Individualaus socialinės reabilitacijos plano išvadą.

81. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, pagrindinis ir tiesioginis pavedimo vykdytojas yra asmuo, nurodytas rezoliucijoje pirmas (toliau – tiesioginis vykdytojas). Visi kiti pavedimo vykdytojai tiesioginio vykdytojo prašymu pagal savo kompetenciją pateikia informaciją tarnybiniu pranešimu arba elektroniniu paštu (gali konsultuoti ir žodžiu).

82. Jeigu pavedime dėl tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo vykdymo rezoliucijoje nurodytam padalinio vadovui pavesta atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą, rezoliucijoje nurodytas padalinio vadovas asmeniškai atlieka šį pavedimą. Jeigu padalinio vadovui pavesta organizuoti tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimą, nurodytą užduotį gali atlikti jam pavaldūs darbuotojai. Tarnybinių tyrimų išvadas DVS registruoja Veiklos organizavimo skyriaus atsakingi darbuotojai. Tarnybinių tyrimų išvados DVS saugomos:

82.1. dėl darbuotojų padarytų nusižengimų – Veiklos organizavimo skyriaus atitinkamoje byloje;

82.2. dėl nuteistųjų ir suimtųjų padarytų pažeidimų – Saugumo valdymo skyriaus atitinkamoje byloje.

83. Tiesioginio vykdytojo atsakymo projektą, parengtą pagal kitų pavedime nurodytų vykdytojų pateiktą žodinę informaciją, taip pat pateiktą nuomonę elektroniniu paštu, vizuoja dokumento rengėjai, jų tiesioginiai vadovai, direktoriaus pavaduotojai pagal priskirtą administruojamą veiklos sritį, prireikus, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nurodymu, – ir kiti įstaigos darbuotojai.

84. Padalinių vadovai direktoriaus rezoliucijoje jiems nurodytos užduoties vykdymą (išskyrus pavedimą atlikti tarnybinio (drausminio) nusižengimo tarnybinį tyrimą) gali raštu arba žodžiu pavesti vadovaujamo padalinio konkretiems darbuotojams.

85. Pavedimų įvykdymo terminas gali būti nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose, taip pat nurodytas dokumento tekste, rezoliucijoje arba atitinkamų priemonių planuose.

86. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam asmeniui, nurodant neįvykdymo priežastis ir naują įvykdymo terminą. Pavedimą davęs asmuo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos priima sprendimą dėl pavedimo vykdymo termino pratęsimo. Priėmus sprendimą pratęsti pavedimo įvykdymo terminą, nustatomas naujas terminas pavedimui vykdyti.

87. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam asmeniui, nurodant neįvykdymo priežastis ir naują įvykdymo terminą. Pavedimą davęs asmuo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos priima sprendimą dėl pavedimo vykdymo termino pratęsimo. Priėmus sprendimą pratęsti pavedimo įvykdymo terminą, nustatomas naujas terminas pavedimui vykdyti.

88. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu įvykdomos visos jame nurodytos užduotys, išspręsti visi jame pateikti klausimai ar į juos atsakyta iš esmės. Jei pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga grąžinama rengėjams tobulinti, o pavedimo įvykdymo termino klausimą sprendžia pavedimą davęs darbuotojas. Kai pavedimas įvykdomas ne rašytine forma (pvz., pranešta telefonu, el. paštu ar kita), vykdytojas tai užrašo DVS pastabų lauke arba dokumento originalo paskutiniame lape virš apatinės paraštės arba paskutinio lapo antroje pusėje, nurodydamas trumpą informaciją apie įvykdymą, pasirašo ir nurodo datą.

89. Prireikus atskiriems pavedimams ar teisės aktams įgyvendinti, Ligoninės direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės arba komisijos.

90. Jei už pavedimo įvykdymą yra atsakingas tik vienas vykdytojas, o informaciją ir (ar) dokumentus būtina surinkti iš kitų jam nepavaldžių struktūrinių padalinių ar darbuotojų, jis turi teisę tiesiogiai tarnybiniu elektroniniu paštu iš šių padalinių per šių padalinių vadovus reikalauti būtinų pavedimui dokumentų ir (ar) informacijos bei jų turimų elektroninių versijų (.doc, .pdf, .ppt, .xls ir kitais formatais) bei nustatyti jų pateikimo terminus. Tais atvejais, jei struktūrinis padalinys reikalaujama informacija ir dokumentais nedisponuoja, apie tai nedelsiant tarnybiniu elektroniniu paštu informuoja už pavedimo įvykdymą atsakingą vykdytoją. Tokie kreipimaisi tarnybiniu elektroniniu paštu įstaigoje neregistruojami, jie gali būti saugomi vykdytojo struktūriniame padalinyje kartu su kitais su pavedimo vykdymu susijusiais dokumentais arba tarnybiniame kompiuteryje.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

91. Ligoninės dokumentų valdymą organizuoja ir už tai atsako Veiklos organizavimo skyrius. Dokumentų valdymas vykdomas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, archyvų darbą, taip pat Veiklos organizavimo skyriaus nuostatais.

92. Visi dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka registruojami DVS atitinkamuose dokumentų registruose, kurie įtraukti į įstaigos dokumentacijos planą. Dokumentacijos planas derinamas su Kalėjimų departamento Dokumentų ekspertų komisija, jį tvirtina Ligoninės direktorius.

93. Ligoninės darbuotojai, gavę dokumentus iš kitų institucijų ir organizacijų, privalo juos ne vėliau kaip per vieną darbo dieną perduoti Veiklos organizavimo skyriui (arba kitam paskirtam padaliniui ar jo darbuotojui) užregistruoti DVS. Dokumentus, gautus tiesiogiai iš įstaigos vadovybės, vykdytojas taip pat privalo pateikti registracijai Veiklos organizavimo skyriui (arba kitam paskirtam padaliniui ar jo darbuotojui).

94. Darbuotojų tarnybinio elektroninio pašto adresais gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialią Ligoninės elektroninio pašto dėžutę adresu: ligonine@lavl.lt

95. Veiklos organizavimo skyrius atsakingas darbuotojas patikrina (išskyrus vokus, adresuotus suimtiesiems, nuteistiesiems), ar paštu gauta korespondencija atsiųsta pagal paskirtį, ar vokuose yra visi dokumentai. Jei voke trūksta dokumentų ar jų priedų, arba dokumentai apgadinti, apie tai pranešama siuntėjui. Kai Ligoninės adresu gaunamas laiškas, adresuotas ne Ligoninei, Veiklos organizavimo skyrius neatplėštą laišką persiunčia reikiamu adresu.

96. Gavus elektroninius dokumentus, Veiklos organizavimo skyrius atsakingas darbuotojas, naudodamasis elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo taikomąja programine įranga „Signa“, patikrina, ar pasirašyti dokumentai ir elektroniniai parašai atitinka reikalavimams, nustatytiems Dokumentų rengimo taisyklėse, elektroninių parašų sertifikatų galiojimą. 

97. Neregistruojami gauti paštu ir elektroniniu paštu sveikinimai, kvietimai, reklaminiai lankstinukai, privataus pobūdžio laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą.

98. Gautos iš teismo ar prokuratūros kaltinamojo akto, nuosprendžio ar nutarties, teisės aktų numatytais atvejais ir kitų dokumentų kopijos vykdytojams turi būti pateikiamos nedelsiant, kad ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šių dokumentų gavimo būtų užtikrintas jų įteikimas nuteistiesiems arba supažindinimas su šiais dokumentais.

99. Dokumentus, gautus iš valstybinės valdžios institucijų, ministerijų, fizinių ar juridinių asmenų, užsienio šalių, Veiklos organizavimo skyrius užregistravęs DVS, teikia Ligoninės direktoriui arba direktoriaus įgaliotam asmeniui rezoliucijai užrašyti.

100. Direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo DVS priemonėmis skirdamas dokumento užduoties vykdytoją/us rezoliucijoje trumpai išdėsto, kas ir kaip turi spręsti dokumente keliamus klausimus, gali būti nurodomas užduoties įvykdymo terminas (jei reikia).

101.Jei vykdytojas (padalinio darbuotojas) neturi prieigos prie DVS, padalinio vadovas gautą dokumentą iš DVS perduoda (išsiunčia) vykdytojui elektroniniu paštu.

102. Siunčiami dokumentai, pasirašyti direktoriaus arba direktoriaus įgalioto asmens elektroniniu parašu, registruojami Veiklos organizavimo skyriaus atsakingų darbuotojų jų pasirašymo dieną. Dokumentas išsiunčiamas adresatams DVS priemonėmis, elektroniniu paštu arba paštu.

103. Direktorius operatyviai supažindinamas su dokumentais, gautais iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo, Vyriausybės, Seimo kontrolierių įstaigos, Generalinės prokuratūros, tarptautinių institucijų, kurių jurisdikciją ar kompetenciją priimti Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose laikomų asmenų skundus ir prašymus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, Teisingumo ministerijos vadovybės, taip pat dokumentais su žyma „SKUBU“.

104. Darbuotojai, dirbantys ne pamaininį darbą, savo tarnybinio elektroninio pašto dėžutę privalo tikrinti ne rečiau kaip 2 kartus per darbo dieną (po kartą pirmoje ir antroje darbo dienos pusėje). Pamaininį darbą dirbantys darbuotojai savo elektroninio pašto dėžutę privalo tikrintis ne rečiau kaip vieną kartą per budėjimo pamainos laiką. Padalinio vadovo atostogų, ligos ar komandiruotės metu jo tarnybinio elektroninio pašto dėžutę tikrina jį pavaduojantis asmuo.

105. Darbuotojai DVS vartotojai dokumentų valdymo sistemoje gautą informaciją privalo tikrinti ne rečiau kaip 2 kartus per darbo dieną (po kartą pirmoje ir antroje darbo dienos pusėje). Darbuotojas atostogų ir komandiruotės metu sistemoje nustato pavaduojantį asmenį nurodydamas pavadavimo trukmę ir pagrindą.

106. Įslaptinti dokumentai apskaitomi ir tvarkomi vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

107. Už Ligoninės struktūriniame padalinyje vykdomą dokumentų apskaitą (registravimą), sudaromų bylų tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į įstaigos archyvą atsako padalinio vadovas ar darbuotojas, atsakingas už padalinio dokumentų apskaitą bei tvarkymą.

108. Tarnybinio elektroninio pašto dėžutes administruoja Veiklos organizavimo skyrius.

 

VI SKYRIUS

UŽSIENIO KORESPONDENCIJOS TVARKYMAS

 

109. Iš užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų ar organizacijų gautų dokumentų vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą bei siunčiamų dokumentų vertimą į užsienio kalbą organizuoja Turto valdymo skyrius. Užsienio kalbų vertimo paslaugos perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ AR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ PRIĖMIMAS

 

110. Užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų priėmimą organizuoja Ligoninės direktoriaus paskirti darbuotojai, apie tai informuojamas Kalėjimų departamentas.

111. Ligoninė užsienio institucijų atstovų vizitus įstaigoje derina su Kalėjimų departamento darbuotoju, atsakingu už tarptautinį bendradarbiavimą, informaciją apie tai pateikdama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo vizito.

 

VIII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

112. Visuomenės informavimu apie Ligoninės veiklą ir palankios viešosios nuomonės formavimu rūpinasi įstaigos direktorius arba direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už viešuosius ryšius.

113. Pranešimai ir kita informacija, teikiama visuomenės informavimo priemonių atstovams bei visuomenei, privalo būti suderinta su Ligoninės direktoriumi ir atitikti oficialią įstaigos poziciją.

114. Įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas atsako už tai, kad viešinimui skirta aktuali informacija būtų nuolat pateikiama Kalėjimų departamento darbuotojui, vykdančiam atstovo spaudai funkcijas.

115. Informaciją Ligoninės interneto svetainėje skelbia ir ją administruoja Veiklos organizavimo skyriaus atsakingas darbuotojas ar kitas Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

116. Informacija apie Ligoninės veiklą teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

                                                                      IX SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

117. Prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

118. Ligoninės Veiklos organizavimo skyriuje gauti, t. y. atsiųsti paštu, elektroniniu paštu ar pateikti asmenų, tiesiogiai atvykusių į įstaigą, laikomų Ligoninėje ir kitose įkalinimo įstaigose suimtųjų ir nuteistųjų bei kitų asmenų, prašymai ir skundai registruojami DVS.

119. Užregistruoti prašymai bei skundai DVS priemonėmis teikiami direktoriui arba direktoriaus pavaduotojams, pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis, rezoliucijai užrašyti. Direktorius arba direktoriaus pavaduotojas paveda padalinio vadovui arba atskiriems darbuotojams pagal jų kompetenciją išnagrinėti prašymą ar skundą ir parengti sprendimo (atsakymo) projektą.

120. Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, sprendimo (atsakymo) projektą rengia rezoliucijoje nurodytas pirmasis vykdytojas. Kiti rezoliucijoje nurodyti vykdytojai pagal kompetenciją parengia informaciją dėl prašyme ar skunde išdėstytų aplinkybių. Sprendimo (atsakymo) projektas vizuojamas šio reglamento69 punktu nustatyta tvarka.

121. Už sprendimų (atsakymų) projektų parengimą laiku teisės aktų, reglamentuojančių fizinių ir juridinių asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą, nustatyta tvarka ir terminais atsako:

121.1. įstaigos darbuotojas, nurodytas rezoliucijoje, ir jo tiesioginis vadovas. Jei rezoliucijoje nurodytas daugiau nei vienas vykdytojas, tuomet už sprendimo (atsakymo) projekto parengimą laiku atsako pirmasis vykdytojas;

121.2. struktūrinio padalinio vadovas, jei rezoliucijoje nurodytas padalinio vadovas. Jei rezoliucijoje nurodytas daugiau nei vienas vykdytojas, tuomet už sprendimo (atsakymo) projekto parengimą laiku atsako pirmasis vykdytojas.

122. Ligoninės direktorius įsakymu gali pavesti vykdyti sprendimų (atsakymų) į skundus, prašymus parengimo numatytais terminais kontrolę tam tikram darbuotojui.  

123. Sprendimus (atsakymus) į skundus pasirašo įstaigos direktorius.

124. Sprendimus (atsakymus) į prašymus pasirašo:

124.1. įstaigos direktorius;

124.2. įstaigos direktoriaus pavaduotojai, pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis.

125. Siekiant nedelsiant spręsti, išnagrinėti Ligoninėje laikomų suimtųjų, nuteistųjų prašymus ar skundus, Ligoninės vadovybė ir padalinių vadovai suimtuosius, nuteistuosius taip pat priima asmeniniais klausimais. Už priėmimų asmeniniais klausimais organizavimą atsako Resocializacijos skyriaus viršininkas ir direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už administruojamą veiklos sritį.

 

X SKYRIUS

ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

119. Ligoninė turi antspaudus su Lietuvos valstybės herbu:

119.1. antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (be numerio) naudojamas tvirtinti direktoriaus, jo pavaduotojų ar įgaliotų asmenų pasirašytus dokumentus. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas;

119.2. antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 3) naudojamas tvirtinti nuolatinius leidimus, darbo pažymėjimus. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas;

119.3. antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 5) naudojamas tvirtinti pažymėjimus apie suimtųjų, nuteistųjų paleidimą, leidimą nuteistajam išvykti į trumpalaikę išvyką į namus už pataisos įstaigos teritorijos ribų, konvojuojamųjų sąrašus, asmens bylų pažymas. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Saugumo valdymo skyriauspatarėjas;

119.4. antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 6) naudojamas tvirtinti pareigūnams išduodamas ginklo korteles, konvojuotojo pažymėjimus, taip pat pažymėjimus, patvirtinančius teisę laikyti (nešiotis) šaunamąjį ginklą. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Saugumo valdymo skyriaus viršininkas.

120. Ligoninės direktorius saugoti antspaudus su Lietuvos valstybės herbu gali įgalioti kitus Ligoninės darbuotojus.

121. Ligoninės struktūrinių padalinių (Veiklos organizavimo skyriaus, Turto valdymo skyriaus) antspaudai naudojami dokumentų kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumui patvirtinti bei kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

122. Ligoninės antspaudai gaminami, saugomi, naikinami vadovaujantis Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 5-V-684 „Dėl Antspaudų saugojimo, apskaitos ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

XI SKYRIUS

ARCHYVO TVARKYMAS

 

123. Archyviniai dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

124. Ligoninės ilgai ir nuolat saugomos bylos per 2 metus nuo jų užbaigimo struktūrinių padalinių turi būti perduotos tolesniam saugojimui į Ligoninės archyvą. Trumpai saugomos bylos saugomos struktūriniuose padaliniuose arba perduodamos į įstaigos archyvą.

125. Ligoninės archyvą tvarko Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas už įstaigos archyvo tvarkymą.

126. Saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir naudojimą, jų apskaitą, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų parengimą saugojimui organizuoja ir už šių funkcijų vykdymą atsako Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas ir šio skyriaus darbuotojas, atsakingas už įstaigos archyvo tvarkymą.

127. Gydymo stacionare ligos istorijų tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir naudojimą, jų apskaitą organizuoja ir už šių funkcijų vykdymą atsako sveikatos statistikas.

128. Dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, vertės ekspertizę dėl tolesnio jų saugojimo ar naikinimo atlieka už archyvo tvarkymą atsakingas darbuotojas su struktūriniais padaliniais, administruojančiais atitinkamą veiklos sritį. Siūlymai dėl trumpai ir ilgai saugomų dokumentų tolesnio saugojimo ar naikinimo bei visų apskaitos dokumentų duomenys pateikiami svarstyti įstaigoje veikiančiai Dokumentų ekspertų komisijai.

129. Sprendimą dėl tolesnio dokumentų saugojimo ar naikinimo priima Ligoninės direktorius, atsižvelgęs į Dokumentų ekspertų komisijos siūlymus. Naikinimo akto duomenys pateikiami derinti Kalėjimų departamento Dokumentų ekspertų komisijai ir tvirtinami Ligoninės direktoriaus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų ir jų apskaitos tvarkymą, nustatyta tvarka.

130. Ligoninės struktūrinio padalinio panaikinimo atveju visi šio padalinio ilgai, nuolat bei trumpai saugomi dokumentai perduodami į Ligoninės archyvą.

 

XII SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO IR TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

131. Ligoninės tarnybinis transportas naudojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ ir Ligoninės direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

132. Asmenų, kuriems leidžiama įsinešti į Ligoninės teritoriją tarnybinius mobiliuosius telefonus, sąrašą įsakymu tvirtina Ligoninės direktorius.

 

XIII SKYRIUS

MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

133. Įstaigos darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas vykdomas vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso, Kalėjimų departamento Mokymo centro, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

134. Mokymas darbuotojams organizuojamas nuotoliniu būdu arba siunčiant į kvalifikacijos tobulinimo renginius Kalėjimo departamento Mokymo centre, kitose kvalifikacijos tobulinimo įstaigose bei tarnybos vietose.

135. Mokymas pareigūnams gali būti organizuojamas tarnybos vietoje. Esant poreikiui mokymas įstaigoje gali būti organizuojamas ir kitiems darbuotojams.

 

XIV SKYRIUS

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

136. Ligoninės darbuotojų vykimas į tarnybines komandiruotes organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus ir įstaigos direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka.

 

XV SKYRIUS

REIKALŲ PERĖMIMAS KEIČIANTIS VADOVYBEI, PADALINIŲ VADOVAMS BEI KITIEMS DARBUOTOJAMS

 

137. Keičiantis direktoriui, įstaigos reikalai perduodami naujai paskirtam įstaigos direktoriui. Jeigu nėra paskirto naujo direktoriaus, reikalai perduodami  teisingumo ministro įsakymu paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar kitam asmeniui, kuriam pavesta laikinai eiti direktoriaus pareigas.

138. Keičiantis direktoriaus pavaduotojui, padalinio vadovui, reikalai ir dokumentai direktoriaus pavedimu perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus naują direktoriaus pavaduotoją, padalinio vadovą, reikalai ir dokumentai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui.

139. Atleidžiamas iš darbo arba perkeliamas į kitą darbą įstaigos darbuotojas privalo perduoti reikalus, materialines vertybes, dokumentus, kurių užduotys nebaigtos vykdyti. Perdavimą organizuoja padalinio, iš kurio atleidžiamas darbuotojas, vadovas.

140. Reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai perduodami naujai paskirtam į atleidžiamojo pareigas darbuotojui. Tais atvejais, kai naujai paskirto darbuotojo nėra, reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai pagal aktą perduodami struktūrinio padalinio vadovui arba darbuotojui, kuriam pavesta laikinai eiti atleidžiamojo pareigas.

141. Reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai perduodami pagal reikalų ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktą, kurį tvirtina:

141.1. keičiantis direktoriaus pavaduotojams, vidaus medicinos auditoriui ir vyriausiajam slaugos administratoriui – direktorius;

141.2. keičiantis struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams – direktoriaus pavaduotojas atitinkamai pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį.

________________

 

 

Direktoriaus įsakynas Nr. V-207 "Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo reglamento patvirtinimo"


 

Informacija atnaujinta 2021 m. gruodžio 31 d. 13:09

 

INFORMACIJA DĖL PASIMATYMŲ

 

Plačiau skaityti čia

 

 

Įvykių kalendorius

 
2023 m. lapkritis
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras