Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

BENDRADARBIAVIMO  SUTARTIS

                                  2006 m. spalio 3 d. Nr. ST-29 / ST-63

                                                        Vilnius

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (toliau – Teisės fakultetas), atstovaujamas dekano prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus, ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Vitkūno, būdami abipusiai suinteresuoti ir siekdami bendradarbiauti teisinės ir socialinės partnerystės veiklos srityse, sudarė šią dvišalę sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties šalių bendradarbiavimas teisinės ir socialinės partnerystės veiklos srityse.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Kalėjimų departamentas įsipareigoja:

2.1.1. Rengti ir vykdyti bendrus projektus ir programas tobulinant bausmių vykdymo sistemą.

2.1.2. Organizuoti bendrus mokslinius tyrimus ir jų pristatymą.

2.1.3. Keistis su Teisės fakultetu teorine, praktine bei kita abipusiai naudinga informacija.

2.1.4. Teikti Teisės fakulteto dėstytojams studijų procesui reikalingą praktinę medžiagą apie bausmių vykdymo sistemos veiklą.

2.1.5. Teikti Teisės fakultetui užsakomuosius tyrimus moksliniams darbams, taip pat kursinių ir baigiamųjų darbų temas.

2.1.6. Kartu su Teisės fakultetu organizuoti ir dalyvauti organizuojamose mokslinėse konferencijose, seminaruose ir stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.

2.1.7. Sudaryti sąlygas Teisės fakulteto dėstytojams, studentams ir doktorantams vykdyti mokslinius tyrimus bei atlikti stažuotes ar profesines praktikas Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose.

2.1.8. Laikytis konfidencialumo principų.

2.2. Teisės fakultetas įsipareigoja:

2.2.1. Rengti ir vykdyti bendrus projektus ir programas tobulinant bausmių vykdymo sistemą.

2.2.2. Organizuoti bendrus mokslinius tyrimus ir jų pristatymą.

2.2.3. Keistis su Kalėjimų departamentu teorine bei kita abipusiai naudinga informacija.

2.2.4. Kartu su Kalėjimų departamentu organizuoti ir dalyvauti organizuojamose mokslinėse konferencijose, seminaruose ir stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.

2.2.5. Teikti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams teorinę ir metodinę pagalbą keliant jų kvalifikaciją.

2.2.6. Atlikti Kalėjimų departamento užsakomuosius tyrimus ir pateikti gautus rezultatus bei rekomendacijas.

2.2.7. Teikti Kalėjimų departamentui studijų programų, kurių studentams bus organizuojama profesinė praktika Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, aprašus ir kitą reikalingą medžiagą, apibūdinančią akademinius profesinės praktikos tikslus, užduotis ir studentų pasirengimo lygį.

2.2.8. Skirti studentų profesinių praktikų vadovus.

2.2.9. Laikytis konfidencialumo principų.

3. KITOS SĄLYGOS

3.1. Sutarties galiojimo terminai:

3.1.1. Ši sutartis sudaryta neapibrėžtam terminui.

3.1.2. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva, kitą šalį apie tai įspėjus ne vėliau kaip prieš tris mėnesius.

3.1.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

3.2. Ginčų sprendimas:

3.2.1. Ginčai, kylantys dėl sutarties sąlygų, sprendžiami derybomis, nesusitarus – Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.2.2. Šios sutarties sąlygos privalomos abiem Sutarties šalims, jos gali būti keičiamos šalių rašytiniu susitarimu.

3.2.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

4. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

Saulėtekio al. 9, I k. LT 10222 Vilnius Tel. 2366185; faks. 2366163; el.p. teises fakultetas@tf.vu.lt www.vu.lt Kodas 211950810

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

L.Sapiegos g. 1 LT-10312 Vilnius Tel. 2719050; faks. 2752778; el. p. kaldep@kaldep.lt www.kalejimudepartamentas.lt Kodas 288697120

Dekanas prof. habil. dr.                                                             Vytautas Nekrošius

Direktorius                                                                                    Saulius Vitkūnas

Informacija atnaujinta 2013 m. rugsėjo 4 d. 18:29