Kiti teisės aktai (Archyvas)

 

ĮSAKYMAS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE KALINČIŲ ASMENŲ SURAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR TM ir Statistiko departamentas / 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. DĮ-255/V-311 (Žin., 2010, Nr. 158-8081)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ REORGANIZAVIMO

2010-08-02 / Lietuvos Respublikos Vyriausybė / 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1063 (Žin., 2010, Nr. 88-4648)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO 32, 36, 51, 54, 60, 61, 66, 67, 70, 72, 76, 85, 96, 99, 100, 105, 112, 114, 118, 120, 121, 142, 143, 146, 154, 155, 165, 183 STRAIPSNIŲ IR KODEKSO 1 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 149 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

2010 m. sausio 14 d. Nr. XI-643 (Žin., 2010, Nr. 12-558)

 

DĖL PREVENCINĖS PRIEMONĖS „TEISTŲ ASMENŲ PRIEŽIŪRA 2009“

Kalėjimų departamentas, Lietuvos policija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba / 2009 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-56/5-V-217/BV-4

 

DĖL PREVENCINĖS PRIEMONĖS „TEISTŲ ASMENŲ PRIEŽIŪRA“

Kalėjimų departamentas ir Lietuvos policija / 2007 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-270/5-V-676

 

DĖL NUTEISTŲJŲ IR ASMENŲ, PALEISTŲ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ, SOCIALINĖS REABILITACIJOS IR INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2006 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija / Įsakymas, (Nr. A1-9)

 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 4/07-71 „DĖL NUTEISTŲJŲ, KURIEMS ĮSITEISĖJUSIU TEISMO NUOSPRENDŽIU PASKIRTA AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMĖ, PASKYRIMO Į KONKREČIĄ PATAISOS ĮSTAIGĄ AR AREŠTINĘ TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / Įstatymas, (Nr. 4/07-20)

 

DĖL ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ RENOVAVIMO IR ĮKALINIMO SĄLYGŲ HUMANIZAVIMO 2004–2009 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

LR Vyriausybė / Nutarimas, (Nr. 619)

 

DĖL ASMENŲ, ĮRAŠYTŲ Į PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITĄ, PRIEŽIŪROS, KONTROLĖS IR SOCIALINĖS PARAMOS JIEMS TEIKIMO, PATAISOS INSPEKCIJŲ VEIKLOS IR MATERIALINIO APRŪPINIMO GERINIMO 2004–2007 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

LR Vyriausybė / Nutarimas, (Nr. 485)

 

PATAISOS INSPEKCIJŲ PAREIGŪNŲ ELGESIO IR BENDRAVIMO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITOJE, BENDROSIOS TAISYKLĖS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / Priedai prie įsakymo

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. KOVO 12 D. NUTARIMO NR. 346 „DĖL PERKĖLIMO TARNAUTI Į KITĄ VIETOVĘ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PAREIGŪNAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS TVARKOS BEI ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO TEISINGUMO MINISTERIJAI“ PAKEITIMO

LR Vyriausybė / Nutarimas

 

DĖL PREVENCINĖS PRIEMONĖS „NUTEISTŲ ASMENŲ ELGESIO KONTROLĖ“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / Nurodymas, (Nr. 4/07-196/N-31)

 

DĖL SEIMO LAIKINOSIOS KOMISIJOS PADĖČIAI ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE IŠTIRTI IŠVADOS

LR Seimas / Nutarimas

 

DĖL TERMINO, PER KURĮ TURI BŪTI SUDARYTOS SĄLYGOS ILGALAIKIAMS PASIMATYMAMS NEPILNAMEČIŲ PATAISOS NAMUOSE, NUSTATYMO

LR Vyriausybė / Nutarimas

 

DĖL KAI KURIŲ TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS BAUSMES VYKDANČIŲ INSTITUCIJŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO (LRV nutarimas)

LR Vyriausybė / Nutarimas

 

Informacija atnaujinta 2015 m. liepos 9 d. 10:52