Personalo valdymo skyrius

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
personalo valdymo politikos formavimo,  personalo valdymo priemonių ir procedūrų įgyvendinimo srityje:

personalo profesinio mokymo ir įgytų kompetencijų vertinimo, personalo kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimo srityje:

įstaigos organizacinės kultūros, palankaus psichologinio klimato kūrimo ir įgyvendinimo, psichologinės pagalbos teikimo personalui srityje:

Skyrius taip pat vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 19 d. 11:47