Finansų skyrius

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
apskaitos politikos formavimo, jos įgyvendinimo, finansų valdymo priemonių ir procedūrų taikymo bei duomenų apie nuteistuosius (suimtuosius) apskaitos tvarkymo srityje:

informacijos ir dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai centralizuotai tvarkyti, pateikimo NBFC koordinavimo srityje:

biudžeto vykdymo ataskaitoms parengti ir finansinei atskaitomybei užtikrinti reikalingų dokumentų ir kitos informacijos teikimo NBFC teisės aktų nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus srityje:

Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 9 d. 08:36