Veiklos organizavimo skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
užtikrinti Kalėjimų departamente priimamų sprendimų teisėtumo ir teisinio pagrįstumo, tinkamą norminių teisės aktų projektų rengimą ir atitiktį teisės aktų rengimo technikos ir įforminimo reikalavimams;
užtikrinti Kalėjimų departamento vardu sudaromų sutarčių atitiktį galiojantiems teisės aktams, procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą Kalėjimų departamentui teisminėse ir kitose institucijose ar įstaigose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;
organizuoti Kalėjimų departamente, koordinuoti ir kontroliuoti Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą;
užtikrinti Kalėjimų departamento archyve saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, laikymą ir naudojimą, jų apskaitą, nuolat saugomų bylų parengimą valstybiniam saugojimui;
rinkti, kaupti ir apibendrinti bausmių vykdymo sistemos veiklą charakterizuojančius statistinius duomenis, rengti Kalėjimų departamento ir bausmių vykdymo sistemos statistines veiklos ataskaitas;
užtikrinti Kalėjimų departamente rengiamų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą ir įforminimą;
padėti Kalėjimų departamento direktoriui formuoti departamento pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas arba darbuotojai), bei Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
padėti Kalėjimų departamento direktoriui priimti sprendimus pataisos pareigūnų tarnybos ir jų socialinių garantijų klausimais, padėti organizuoti pataisos pareigūnų profesinį mokymą ir įgytų kompetencijų vertinimą;
organizuoti Kalėjimų departamento ir koordinuoti šiam departamentui pavaldžių įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą;
užtikrinti Kalėjimų departamento informacinių sistemų veikimą, administravimą, plėtrą bei modernizavimą, teikiamų informacinių paslaugų kokybę, kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą, informacinių technologijų bei tvarkomos elektroninės informacijos saugą.


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
rengia teisės aktų projektus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo valdymo, bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo, administracinių paslaugų teikimo, informacinių technologijų administravimo ir plėtros ir kitais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
vertina Kalėjimų departamento administracijos padalinių parengtus ar gautus iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų norminių teisės aktų projektus, teikia išvadas, pastabas, pasiūlymus ir prireikus kartu su rengėjais šiuos projektus tikslina;
atstovauja Kalėjimų departamento interesams visų instancijų teismuose, administracinių ginčų komisijose ir kitose institucijose ar įstaigose, rengia procesinius dokumentus;
vertina civilinių ar bendradarbiavimo sutarčių, sudaromų Kalėjimų departamento vardu, projektus, esant poreikiui juos rengia ir nustatyta tvarka vykdo Kalėjimų departamento pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
analizuoja teismų praktiką, teikia informaciją Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų darbuotojams apie aktualią teismų praktiką, tvarko teisminių bylų statistiką;
organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina tinkamą Kalėjimų departamento bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų valdymą: apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą visose departamento veiklos srityse;
atlieka koordinacinį darbą Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų bendrųjų (neįslaptintų) dokumentų valdymo organizavimo srityje, derinant šių įstaigų dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus (dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus, , nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus ir šių apyrašų sąrašus, dokumentų naikinimo aktus ir kt.);
organizuoja Kalėjimų departamento archyvo darbą pagal šį darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia Kalėjimų departamento nuolat saugomas bylas (dokumentus) valstybiniam saugojimui;
teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie Kalėjimų departamento archyvo fonduose saugomų dokumentų sudėtį ir turinį; pagal fizinių ir juridinių asmenų paklausimus archyve saugomų dokumentų pagrindu rengia atsakymus, kitus dokumentus, išduoda archyvo pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas ar išrašus, dokumentus laikinam naudojimui;
užtikrina sklandų ir operatyvų dokumentų ir duomenų tvarkymą ir valdymą Kalėjimų departamente įdiegtoje elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, tikslios ir išsamios informacijos šioje sistemoje saugomų dokumentų ir duomenų pagrindu teikimą Kalėjimų departamento vadovybei ir darbuotojams, statistinių ir analitinių ataskaitų rengimą;
renka, kaupia ir apibendrina bausmių vykdymo sistemos veiklą charakterizuojančius statistinius duomenis ir rengia bausmių vykdymo sistemos statistines veiklos ataskaitas;
Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus;
skelbia Teisės aktų registre Kalėjimų departamento direktoriaus priimtus norminius teisės aktus;
rengia ir periodiškai atnaujina Kalėjimų departamento teikiamų administracinių paslaugų aprašymus ir skelbia juos Centralizuotame viešųjų ir administracinių paslaugų portale;
užtikrina Kalėjimų departamente rengiamų norminių teisės aktų, oficialiai skelbiamų Teisės aktų registre, ir kitų Kalėjimų departamento direktoriaus pasirašomų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą ir įforminimą;
padeda Kalėjimų departamento direktoriui formuoti personalo sudėtį, planuoja pareigybių ir kompetencijų poreikį ir teikia siūlymus Kalėjimų departamento direktoriui dėl žmogiškųjų išteklių efektyvaus panaudojimo, tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
organizuoja ir kontroliuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų administracijos padalinių (pareigybių) steigimą, reorganizavimą, panaikinimą kartu su kitais Kalėjimų departamento administracijos padaliniais atlieka Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų administracijos padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę;
koordinuoja bausmių vykdymo sistemos personalo mokymo procesą, nustato personalo mokymo prioritetus ir užduotis, užtikrina pataisos pareigūnų profesinio mokymo vykdymą ir įgytų profesinių kompetencijų vertinimo procesą; dalyvauja koordinuojant Kalėjimų departamento Mokymo centro veiklą;
bendradarbiauja su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru personalo administravimo klausimais;
vykdo pataisos pareigūnų tarnybinių pažymėjimų išdavimą;
organizuoja pataisos pareigūnams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų, finansuojamų papildomai per programas iš valstybės biudžeto, suteikimą, rengia su tuo susijusius dokumentus, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir karjeros valstybės tarnautojų sveikatos patikrinimą;
įgyvendina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo psichologinio atsparumo psichosocialiniams rizikos veiksniams stiprinimą, psichologinės pagalbos teikimą, saugios ir palankios darbui aplinkos kūrimą, vykdo psichologinį pareigūnų ir darbuotojų įvertinimą, atlieka darbuotojų mikroklimato tyrimus;
nustatyta tvarka dalyvauja kontroliuojant, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vykdo valstybės tarnautojų viešų ir privačių interesų deklaracijų priėmimą, saugojimą, bei šių deklaracijų duomenų apsaugą;
organizuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių bausmių vykdymo sistemų administracijomis, užmezga ir palaiko kontaktus su bendradarbiavimo partneriais; prireikus atlieka anglų kalbos vertėjo funkcijas;
padeda įgyvendinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo socialines garantijas, užtikrina teisingą dokumentų, reikalingų karių ir pareigūnų valstybinei pensijai skirti buvusiems pataisos pareigūnams, parengimą, vykdo pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimą;
administruoja, prižiūri ir modernizuoja Kalėjimų departamento informacines sistemas, vietinį kompiuterių tinklą, telekomunikacinius ryšius ir tarnybines stotis; vykdo Kalėjimų departamento kompiuterinės techninės ir programinės įrangos priežiūrą ir tobulinimą, organizuoja įrangos remontą ir atnaujinimą;
užtikrina įslaptintos elektroninės informacijos sistemos ir tinklo paslaugas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose; koordinuoja ir prižiūri elektroninės informacijos saugos politikos įgyvendinimą Kalėjimų departamento informacinėse sistemose, diegia ir administruoja elektroninės informacijos saugos priemones;
organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų parengimą darbui, rūpinasi jų atnaujinimu, vykdo priežiūrą;
užtikrina asmenų, besikreipiančių į Kalėjimų departamentą, aptarnavimą žodžiu elektroninėmis priemonėmis, suteikiant asmenims prašomą informaciją, susijusią su jiems rūpimų klausimų nagrinėjimu;
nagrinėja ir pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat į asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas kontroliuojančioms institucijoms;
Kalėjimų departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas, pavedimu atstovauja Kalėjimų departamentui kitose valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose pagal Skyriaus kompetenciją;
Kalėjimų departamento direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas, pavedimu dalyvauja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklos patikrinimuose;
pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Kalėjimų departamento darbo grupių ir komisijų veikloje;
teikia konsultacijas bei metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus kompetencijai priskiriamais klausimais Kalėjimų departamento administracijos padaliniams, šiam departamentui pavaldžioms įstaigoms;
sudaro ir tvarko dokumentų bylas, priskirtas Skyriui pagal Kalėjimų departamento atitinkamų metų dokumentacijos planus, ir saugo jas iki atrinkimo naikinti arba perdavimo į Kalėjimų departamento archyvą;
pagal Skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Kalėjimų departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas, pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 15 d. 11:35