Raimondas Sedlevičius

 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • atstovauja Kalėjimų departamentui visų instancijų ir kompetencijų teismuose, nagrinėjant bylas, rengia ieškinius (skundus), atsiliepimus į ieškinius (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
 • kontroliuoja Kalėjimų departamento teismuose esančių bylų eigą, analizuoja ir teikia informaciją skyriaus vedėjui ir patarėjui, kuruojančiam teisės funkcijas, apie teismų praktiką bylose dėl viešojo administravimo subjektų aktų teisėtumo;
 • skyriaus vedėjui ar patarėjui, kuruojančiam veiklos sritį, pavedus, vertina sutarčių, pagrįstumą ir jų atitikimą teisės aktų reikalavimams, nustatyta tvarka jas vizuoja;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams;
 • nuolat tikrina ir teikia informaciją apie naujus teisės aktus ar jų projektus, susijusius su bausmių vykdymo sistema ir jos administravimu, Kalėjimų departamento vadovybei ir Kalėjimų departamento administraciniam padaliniui, atsakingam už informacijos skelbimą Kalėjimų departamento interneto svetainėje, užtikrindamas aktualios informacijos pateikimą laiku;
 • tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „E.teismas.lt“ ir tvarko jame Kalėjimų departamento vardu gautą informaciją, užtikrindamas tinkamą procesinių dokumentų valdymą;
 • rengia teisinius dokumentus (pretenzijas, įspėjimus, paklausimus ir pan.) civilinių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais, siekiant apginti ir užtikrinti Kalėjimų departamento interesus;
 • nagrinėja Seimo kontrolierių, Teisingumo ministerijos bei kitų institucijų siūlymus tobulinti teisės aktus;
 • alyvauja rengiant atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamente gautus paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
 • vykdo teismams ir teisėsaugos institucijoms pateikiamų dokumentų (atsiliepimų, ieškinių, pareiškimų ir pan.) administravimą, užtikrindamas Skyriuje pagal dokumentacijos planą sudaromų bylų tinkamą tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į departamento archyvą;
 • pagal kompetenciją rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų, užtikrindamas, kad šie teisės aktų projektai neprieštarautų suėmimą, bausmių vykdymą ir probaciją reglamentuojantiems įstatymams, kitiems įstatymams ir teisės aktams;
 • skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimu dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose ar kituose susitikimuose pagal veiklos sritį, prireikus rengia tokių pasitarimų, posėdžių ar susitikimų protokolus;
 • analizuoja ir sistemina Kalėjimų departamentui ir pavaldžios įstaigoms aktualią teisminę praktiką bei teikia ją Kalėjimų departamento vadovybei ir skyriaus vedėjui, prireikus pavaldžioms įstaigoms;
 • vykdo ir kitus su Kalėjimų departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento tikslai.
 
Informacija atnaujinta 2022 m. liepos 28 d. 09:54