Įgyvendinti projektai

Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių
Elektroninio stebėjimo priemonių taikymas lygtinai paleistiems nuteistiesiems
Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus sumažinimas įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas
Apie projektą
Pataisos įstaigose sudarytos geresnės sąlygos pažeidžiamoms grupėms priskirtiems nuteistiesiems (geresnės sveikatos priežiūros paslaugos, sumažintas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiekiamumas
Apie projektą
Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus administravimo tobulinimas ir veiklos efektyvymo didinimas, diegiant šiuolaikines technologijas personalo, materialinių ir finansinių išteklių bei
Apie projektą
Kalėjimų saugumo užtikrinimo ir teisės pažeidimų prevencijos organizavimo patirtis Šiaurės šalyse
Apie projektą
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos valdymo procesų gerinimas kokybės vadybos priemonėmis
Apie projektą
Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos kėlimas
Apie projektą
Simuliacinis žaidimas "Mano kelias" 2 versija
Apie projektą
Pataisos inspekcijų darbo kokybės tobulinimas, organizuojant nuteistųjų, kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų reintegraciją į darbo rinką
Apie projektą
Prisonis
Apie projektą
Informacija atnaujinta 2021m. vasario 23d. 14:28