Kaip tapti pataisos jaunesniuoju pareigūnu

 

[KONKURSAI IR ATRANKOS]

PATAISOS JAUNESNIŲJŲ PAREIGŪNŲ ATRANKOJE GALI DALYVAUTI:
Asmuo, pretenduojantis į tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, turi (Statutas):
1) būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
2) būti nepriekaištingos reputacijos;
3) būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
4) turėti pareigoms eiti nustatytą išsilavinimą (ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija);
5) būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose;
6) būti tokio bendrojo fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose.

Į TARNYBĄ NEGALI PRETENDUOTI ASMUO:
1) kuris buvo atleistas iš tarnybos, pareigų ar darbo už tarnybinį (drausmės) nusižengimą ir nuo atleidimo dienos nepraėjo 3 metai;
2) jeigu Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose eina pareigas jo sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo, su kuriais būtų tiesioginio pavaldumo ryšys;
3) kuris yra įtariamas arba kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu;
4) kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu už tyčinio nusikaltimo padarymą, nesvarbu, ar teistumas išnyko, ar panaikintas, arba pripažintas kaltu už kitos nusikalstamos veikos padarymą ir nuo teismo nuosprendžio (nutarties) įsiteisėjimo dienos nepraėjo 5 metai, arba kuris turi teistumą dėl (padaryto) nusikaltimo;
5) kurio sutuoktinis, artimasis giminaitis ar svainystės ryšiais susijęs asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę ir tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

 

PAPILDOMOS SOCIALINĖS GARANTIJOS:
• Teisė į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ištarnavus 25 metų arba suėjus 55 metų ir ištarnavus ne mažiau kaip 5 metus;
• Kompensuojama dalis išlaidų vykstant į tarnybos vietą ir iš jos;
• Minimali kasmetinių atostogų trukmė – 30 dienų, pareigūnui, turinčiam didesnį kaip dešimties metų tarnybos stažą, už kiekvienų paskesnių penkerių metų tarnybos stažą suteikiamos 5 kalendorinės dienos kasmetinių papildomų atostogų;
• Naujai paskirtiems pareigūnams įvadinių mokymų metu, taip pat kvalifikacijos tobulinimo laikotarpiu yra paliekamos einamos pareigos ir mokamas nustatytas darbo užmokestis;
• Pareigūnai aprūpinami tarnybine uniforma.

ŽINGSNIAI, KAIP TAPTI PATAISOS PAREIGŪNU
(skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir yra įgiję profesinę kvalifikaciją)
1. Asmenys, pageidaujantys tapti pataisos jaunesniaisiais pareigūnais, turi:
1.1. kreiptis į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžią įstaigą kuri savo interneto tinklalapyje yra paskelbusi atranką į laisvas pareigūno pareigas (įstaigų kontaktai) ir per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, asmeniškai pateikti personalo administravimo padaliniui:
1.2. pateikti rašytinį prašymą, įstaigos vadovui, leisti dalyvauti atrankoje;
1.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
1.4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, dėl kurios paskelbta atranka, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą), ir jų kopijas;
1.5. gyvenimo aprašymą;
1.6. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);
1.7. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, dėl kurios paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

2. Pretendentų sveikatos patikrinimas CMEK-e
Jei pretendentas atitinka keliamus reikalavimus, jam išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) pasitikrinti sveikatos. Daugiau informacijos rasite internete.

3. Pretendentų specialus patikrinimas
Įstaigos personalo administravimo tarnyba, pretendentus ir jų artimuosius tikrina pagal Vidaus reikalų ministerijos ir policijos įstaigų žinybinius registrus.
Jei asmuo pagal sveikatos būklę ar specialaus patikrinimo duomenis yra netinkamas eiti pareigas, į kurias vykdoma atranka, jam neleidžiama dalyvauti atrankoje ir apie tai personalo administravimo tarnyba informuoja pretendentą.

4. Pretendentų fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimas
Atranką paskelbusi įstaiga tikrina pretendentų fizinį ir dalykinį pasirengimą. (Atrankos taisyklės).

5. Pretendento skyrimas į pareigas
Asmenims, sėkmingai praėjusiems atrankos procesą įstaigos vadovas, priima sprendimą:
5.1. dėl konkretaus pretendento, dalyvavusio atrankoje, skyrimo į pareigas;
5.2. dėl išbandymo termino nustatymo į pareigas skiriamam asmeniui (nustatomas 6 mėnesių išbandymo terminas);
5.3. dėl pareigūno kuratoriaus paskyrimo (kuratorius skiriamas išbandymo terminui);
5.4. dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo į pareigas skiriamam asmeniui;
5.5. dėl pareigūno siuntimo į įvadinius mokymus.

 

ĮVADINIS MOKYMAS:
Prieš pradėdami eiti pareigas pataisos pareigūnai siunčiami į įvadinius mokymus Kalėjimų departamento Mokymo centre. (Įvadinio mokymo programa).

 

INFORMACIJA, PRETENDUOJANTIEMS Į PATAISOS PAREIGŪNŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ:
Kviečiame visus norinčius pateikti dokumentus dalyvauti atrankoje į pataisos pareigūnų švietimo įstaigą mokytis pagal pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą. Atrankas vykdo Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos.
Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/informacija_stojantiesiems.html

Informacija atnaujinta 2015 m. lapkričio 10 d. 09:10