Naujienos

Prašoma leisti vykdyti neskelbiamas derybas su visais pasiūlymus pateikusiais dalyviais

2013-11-06

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos vykdo konkurencinio dialogo „Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“ įgyvendinimui“ (toliau – konkurencinis dialogas) procedūras.

Viešųjų pirkimų komisija, posėdžiavusi 2013-11-05 nutarė: kadangi visi trys dalyviai atitinka minimalius kvalifikacinius ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo vykdyti neskelbiamas derybas, į kurias vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 d. 1 punktu būtų kviečiami visi trys pasiūlymus pateikę dalyviai.

Komisija, išnagrinėjusi dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlymų kainas, nustatė, kad jos viršija projektui numatytas lėšas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, komisija nusprendė atmesti visų dalyvių pasiūlymus, nes pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Kartu Komisija pažymi, kad visų trijų dalyvių kainos viršija numatytąją.

2013-10-28 Kalėjimų departamente gauta vieno iš dalyvių pretenzija. Komisija nutarė Dalyvio pretenzijos netenkinti.

Nustatyta, kad Dalyvio pasiūlymas netenkina nustatytų pasiūlymų vertinimo tvarkos kriterijų: pasiūlyme pateiktų duomenų teisingumo, pasiūlymo atitikimo sąlygose nustatytų reikalavimų, pateikiamo Finansinio veiklos modelio pagrįstumo. Komisija, nustačiusi pasiūlymo trūkumus, du kartus kreipėsi į Dalyvį, sudarydama sąlygas tinkamai patikslinti pasiūlymą ir toliau dalyvauti konkurencinio dialogo pirkimo procedūrose, bet Dalyvis nesugebėjo tinkamai paaiškinti bei per nustatytą terminą patikslinti savo pasiūlymo, todėl vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu pasiūlymas buvo atmestas.

Pažymėtina, kad metinis atlyginimas privačiam subjektui bus mokamas, vadovaujantis Finansinio veiklos modelio skaičiavimais. Dėl klaidų finansinio veiklos modelio skaičiavimuose būtų mokamas neteisingas atlyginimas.

Pripažinusi netinkamą Dalyvio pasiūlymą kaip atitinkantį konkurencinio dialogo sąlygas, komisija būtų pažeidusi kitų dalyvių teises, o tuo pačiu Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

Be to, komisija pagal Dalyvio finansinį modelį nustatė, kad pasiūlyme pateikta pasiūlymo kaina yra reali (neindeksuota), o Dalyvio pasiūlymo nominali (indeksuota) kaina, perskaičiuojant pagal Dalyvio pateiktus duomenis, nėra mažiausia pasiūlymo kaina tarp trijų dalyvių.

Komisija pabrėžia, kad visų dalyvių pasiūlymų atžvilgiu vadovavosi konkurencinio dialogo sąlygų nuostatomis, Viešųjų pirkimų įstatymu, ypatingą dėmesį skirdama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principams. Dialogas buvo vykdomas laikantis konkurencinio dialogo sąlygų nuostatų, visiems dalyviams taikyti vienodi pasiūlymų vertinimo kriterijai.

 
 
Informacija atnaujinta 2013 m. gruodžio 19 d. 11:08